h

Blog alle

20 juni 2023

Verworven vrijheden

Foto: Rodenburg

Al zo lang ik hier in Nederland leef heb ik mij nooit beperkt gevoeld in mijn doen en laten. In dit mooie land mag ik zijn wie en wat ik ben.
 

Lees verder
27 juni 2020

Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Foto: Andre Muller

Sinds jaar en dag werken er in Nederland arbeidsmigranten. Gastarbeiders zoals ze vroeger genoemd werden. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd er actief geworven in landen als eerst Italië, Spanje en Portugal. Later ook in Turkije en Marokko. Werkgevers hadden aangegeven dat zij deze arbeiders nodig hadden om in de zware industrie te werken. De toenmalige conservatief-liberale regering gaf gehoor aan deze oproep. De goedkope arbeidskrachten in de vorm van gastarbeiders kwamen. Bijkomstig voordeel voor de werkgevers was dat deze mensen ook concurreerde met de, in de ogen van de werkgevers, veeleisende Nederlandse arbeider. Concurrentie onder arbeiders is een van de pijlers waar het kapitalisme op drijft.

Lees verder
20 mei 2020

Vestia door de bocht

Foto: Jan Baas

In de jaren 90 van de vorige eeuw vond men het verstandiger de woningstichtingen onder te brengen in Woningcorporaties. Deze meer professioneel gestuurde organisaties moesten zich gaan richten op hun hoofdtaak, werkzaamheden in het belang van volkshuisvesting. Stichting Vestia Groep ontstond door de samenvoeging van stichting Vestia en stichting woonbedrijf Den Haag. In de loop van de jaren sloten meerdere woningstichtingen zich aan bij Vestia. Op 1 December 2001 sloot stichting verantwoord wonen uit Nieuwerkerk aan den IJssel zich ook aan bij Vestia en in december 2005 sloot woningstichting ons huis uit Nieuwerkerk zich hier ook bij aan.
Door de derivatenaffaire is Vestia in grote problemen gekomen. Door ongebreidelde speculaties met deze zeer lucratief lijkende handel verslikte men zich in de risico's. Meer dan bedrijfseconomisch nodig werd er belegd in deze derivaten. De meeste diveraten bleken om speculatieve redenen te zijn afgesloten door het kasbeheerder van Vestia, die hierdoor miljoenen afsluitprovisies kreeg van de banken. Van topbestuurder Erik Staal en financieel directeur Kees Wevers had de kasbeheerherder vrije hand gekregen om naar eigen inzicht diveratencontracten af te sluiten. Het geheel stortte uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar. De kasbeheerder werd opgepakt door justitie en enige tijd vastgehouden in hechtenis
Dhr. Erik Staal moest het veld ruimen. Niet nadat deze zakkenvuller eerst nog aanspraak maakte op zijn pensioenrecht van 3.5 miljoen. Later bleek dat deze graaier geld had verduisterd uit een pot geld wat was bedoeld om sociale woningbouw in sloppenwijken van Zuid-Afrika te stimuleren. Zo verdween deze zwendelaar toch achter de tralies.
Dit in het kort waar al de ellende in woningcorporatieland vandaan komt. Door de hebberigheid van een paar, zich ontastbaar wanende, directeuren mogen de huurders in Nederland de komende jaren extra betalen. Het door speculaties verkwanselde geld mag door de huurders van Nederland worden opgehoest. Ja, de coöperaties in den landen moeten €280 per sociale woning afstaan om bij elkaar €674miljoen plus rente op te hoesten voor de redding van Vestia. Er is nooit een beroep gedaan op de staatskas om deze klap op te vangen. Doordat de coöperaties dit zelf opvangen komt er druk te staan op onderhoud en investeringsplannen van de coöperaties. Dit heeft ook weer een negatief effect op bouwplannen van sociale huurwoningen, waarvan er op dit moment veel te weinig zijn. Neem daarbij de scheefbouw van de laatste 25 jaar erbij, bouwen voor de duurdere segmenten, en het drama is compleet. Natuurlijk schreeuwen populisten van de daken dat het allemaal komt door de instroom van asielzoekers. Dat is makkelijk. Al voor instroom van deze groep mensen was er al een schreeuwend tekort aan goedkope huizen.
Sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Onder leiding van de kartrekker Karakus is gezocht naar een oplossing om de verkoop van Vestia te bespoedigen. Vestia wil het onderste uit de kan en dat kunnen de woningcoöperaties niet alleen ophoesten. Rijk, provincie en gemeente zullen ook hun verantwoording

Lees verder
8 mei 2020

Jan Baas: Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

Foto: Jan Baas

Vluchtelingen zijn van alle dag. Al eeuwenlang slaan mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, natuurrampen, mislukte oogsten, epidemieën  of andere mensonterende omstandigheden. Hele gezinnen trekken weg op zoek naar betere oorden waar ze in vrede en gezondheid kunnen leven. Vaak met achterlating van hun bezittingen. Na een tocht, vaak vol ontberingen, hoopt men dan een veiliger oord te bereiken waar zij hopelijk een nieuw leven kunnen opbouwen. Toch haalt een gedeelte van de vluchtelingen deze eindstreep niet. Zij komen om tijdens de vaak barre tocht. Opgelicht door mensensmokkelaars die hen in gammele bootjes de zee mee opnemen om hen daarna aan hun lot over te laten. En toch waagt men de tocht.

Nederland is door de eeuwen heen een toevluchtsoord voor vluchtelingen geweest. Tijdens de 80 jarige oorlog voor de protestante kooplieden uit België die op de vlucht sloegen voor de katholieke Spanjaarden. Voor  Portugese joden en Franse hugenoten in de 17e eeuw. Ook in de 20e eeuw is Nederland een veilige haven gebleken voor vele vluchtelingen. Joden en communisten gevlucht voor de nazi's. Na de tweede wereldoorlog de vluchtelingen uit het Oostblok, en in de jaren 90 de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Veel van deze vluchtelingen konden rekenen op hulp van Nederland.
Lees verder
12 maart 2020

Mafklapper

Foto: SP

"Al jaren is bekent dat  de Zuidplaspolder op de lijst staat als ontwikkelgebied voor woningbouw. Dit om de woningnood in Nederland te verzachten. Deze zogenaamde bouwopgave stamt al van zo`n 15 jaar geleden. Bouwen was hot in die dagen. De ene na de andere Vinex-wijk werd uit de grond gestampt. Huizen waren al verkocht voordat en nog maar een heipaal gelagen was, of een  steen gelegd was. De bomen groeide tot in de hemel en de banken stonden te popelen om de Nederlander een hypotheek te verstrekken. Het kon niet op. Huizenprijzen waren geen probleem, dus bouwde de ontwikkelaars het liefst middeldure tot dure woningen. Deze leverden de meeste winst op. Toen de bankencrisis toesloeg en deze zeepbel knapte bleven veel van de huizenbezitters met een kater achter. Huizenprijzen kelderende en voor vele huizenbezitters betekende dit dat hun huis financieel onder water stond. Banken kregen staatsteun en de huizenbezitters zaten met de gebakken peren. Ondertussen bleek dat de vraag naar sociale huurwoningen was toegenomen en de bouw hiervan sterk was achtergebleven bij deze vraag. Door jarenlang scheefbouwen was er een groot tekort aan sociale huurwoningen ontstaan.

Lees verder
9 november 2018

Hersenspinsels

De SP Zuidplas heeft zijn bedenkingen over de voorgenomen bouw van meerdere biomassa centrales in Waddinxveen, vlak langs de grens met Zuidplas.

Lees verder
14 oktober 2018

Extra glans op een papiertje

Foto: Andre Muller

Na vragen van PVDA-GL en CDA komt niet alleen de gemeentenaam op een overlijdens of geboorteakte, maar ook de naam van het dorp waar iemand overleden of geboren is.

Lees verder
9 oktober 2018

Een betaalbare woning is een recht voor iedereen!

Foto: Jan Baas
 
De VVD Zuidplas werpt zich de laatste dagen op als pleitbezorger van sociale woningbouw. Eerst is het wethouder Hordijk die een lans breekt voor deze sector en daarna VVD raadslid Leendert Karreman. Deze laatse wil dat statushouders niet meer automatisch voorrang krijgen bij de aanwijzing van een goedkope huurwoning. Volgens wethouder Hordijk is de tijd rijp om de koe bij de horens te pakken en extra aandacht te hebben voor sociale woningbouw. Deze is door jarenlange scheefbouw op grote achterstand geraakt. Jarenlang heeft men vooral geinversteerd in het midden en hogere segment. Dit leverde namelijk veel meer op dan goedkope sociale woningbouw.  Ook het feit dat Vestia door te gokken met hun kapitaal in diveraten 1,5 miljard vergokte en daardoor genoodzaakt was een deel van zijn sociale eensgezinswoningen te verkopen heeft de voorraad sociale huurwoningen in Zuidplas geen goed gedaan. Ook het opschalen van sociale woningen naar de vrije sector deed deze niet veel goeds. Vestia was zelfs van plan de flats in de bomenwijk te verkopen. Als geheel of zonodig per stuk. Deze verkoop van ongeveer 550 sociale huurwoningen zou de doodsteek zijn geweest voor de voorraad sociale huurwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel Woningbouwverenigingen moesten zonodig de markt op. Dit neoliberale speeltje moest er voor zorgen dat de ontstane woningcooperaties beter zouden concureren. Marktwerking was het toverwoord. En we weten waar marktwerking toe geleid heeft. Hogere kosten en minder service. Kijk maar naar de zorgverzekering, nutsbedrijven, openbaar vervoer en postbezorging. Geld verdienen was belangrijker dan de klant. Ook in de woningsector vonden graaipraktijken en oneigelijke verrijking van personen plaats. En de overheid greep niet in. 
Nu zijn we op het punt gekomen dat handelen echt noodzaak is. De VVD Zuidplas werp zich op als pleitbezorger voor deze sector. Wel een beetje laat. Ach, beter laat dan nooit. In het vorige college was al meer aandacht voor sociale woningbouw. In het coalitieakkord hadden VVD, D66, SP en NEZ al afgesproken dat bij elk nieuw bouwproject minimaal 30% sociale woningbouw zou zijn. Het college daarvoor CU/SGP, CDA en Pv/dA bracht het percentage sociale huurwoningen in Essen-Laag extra op de valreep nog terug naar 20%. dit omdat de projectontwikkelaar vertelde dat onderzoek had uitgewezen er geen vraag was naar goedkope gestapelde woningbouw. De VVD stemde ook voor deze daling. Een later gedegen onderzoek van Questan liet zien dat er een schreeuwende vraag was naar dit soort woningen. Zo zie je maar dat markwerking alleen maar om geld draait en niet om maatschappelijk belang.
VVD raadslid Leendert Karreman stelt voor statushouders niet langer voorrang te geven bij het toewijzen van een sociale woning. Deze door het rijk aangewezen groep vluchtelingen moet een gemeente huisvesten. Doordat deze groep mensen in het begin is aangewezen op een bijstandsuitkering lijkt het niet zinvol hen in een dure woning te stoppen. Dit kost alleen maar extra gemeensschapsgeld. En daar is de VVD niet zo voor. 
VVD Wethouder Hordijk ziet in deze vette tijden kans de Sociale huurwoning op de kaart te zetten. De lokatie Leliestraat in Zevenhuizen riep wat weerstand op bij plaatselijke sportverenigingen. Een grote meerderheid van de commissie ruimtelijke plannen wilde dit eerst onderzocht hebben. Hier lijkt nu een oplossing gevonden dus zal dit binnekort zijn weg wel vinden. De lokatie Tweemaster ligt al jaren braak. Dat hier iets mee moet gebeuren heeft de wethouder gelijk. En mooie lokatie midden in  Nieuwerkerk om goedkope huurwoningen te bouwen. Kunnen daar zelfs gestapelde woningen komen. De wethouder heeft het ook nog over het eventueel te ontwikkelen middengebied. Dit stuk grond ten noorden van de A20 is ongeveer de slechtste bouwgrond die men in Nederland kan vinden. Een enorm hoge grondwaterstand in een onderlaag van veen vraagt om een enorme investering om deze bouwrijp te maken. Dit zal er voor zorgen dat het bouwen op deze lokatie duurder is dan op andere lokaties en dat heeft effect op de prijs van de huizen. Deze zullen daardoor duurder uitvallen en dus niet geschikt zijn voor de sociale huursector.

Al met al volgens de SP een hoop geschreeuw maar weinig wol. Wehouder Hordijk zegt dat er vanuit de politiek al jaren wordt gepleit voor sociale woningbouw maar deze door allerlei redenen nog niet in de praktijk zijn gebracht. De SP is al jaren een pleitbezorger voor goedkopere woningen voor de minder draagkrachtige inwoner van Zuidplas. En met goedkopere bedoelen we ruim onder de sociale huurgrens van €710,68. Dit is een bedrag wat voor menig huurder een onoverkomelijk hoge huur is. De vraag van de SP of er een mogelijkheid is om woningen van maximaal €400 huur te realiseren is volgens het huidige college onmogelijk.Vooralsnog staat de SP hier alleen in maar zal de strijd voor een betaalbare woning voor de minder draagkrachtige medemens niet opgeven,want een betaalbare woning is een recht voor iedereen.

Lees verder
19 juni 2018

Geen vergadertijger maar een straatkrijger

Na alle hectiek van de laatste maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd om eens rustig te gaan zitten en eens te kijken wat er de laatste maanden over ons heen is gekomen. Het eerste wat bij mij opkomt is het verlies van een zetel voor de SP in de raad van Zuidplas. Eigenlijk hebben we bijna overal waar de SP in de Raad zit verloren. Gelukkig zijn we wel in de raden gekomen waar de SP voor het eerst mee deed. Toch overheerste in eerste instantie wel de teleurstelling van het verlies. Maar is het echt wel verlies? 
Lees verder
19 maart 2018

Heel Zuidplas een folder!

"Onzettend trots ben ik op de vrijwilligers van onze afdeling, die in kou, storm en regen brievenbussen hebben afgelopen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier