h

Schriftelijke vragen identiteitsprofiel

18 juni 2023

Schriftelijke vragen identiteitsprofiel

Foto: Rodenburg

In de vervolg raadsvergadering van 16-05-2023 kwam het Raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Wooncomplex Hollervoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) ter sprake. Daar inclusie geen onderdeel van dit Raadsvoorstel uitmaakte kon men het alleen ruimtelijk bespreken. Bij de fractie van de SP bleven wel een paar vragen hangen van maatschappelijke aard.

Op de website van de organisatie die wil gaan bouwen staat namelijk dat iedereen die er gaat wonen zich dient te conformeren aan de op reformatorische grondslag gebaseerde leefregels. 

Daarom stelt de fractie de volgende vragen:

 

1. In het verleden zijn er in, toen nog gemeente Zevenhuizen/Moerkapelle, afspraken gemaakt over de verdeling van de door Cedrah te bouwenwoningen. Kent u deze afspraken en zo ja, wilt u deze  dan zwart op wit delen met de raad?

2. Zo niet, zijn deze terug te vinden in de archieven van de gemeente Zuidplas, en deze zwart op wit delen met de raad?

3. Bent u het met de SP eens dat, in het verleden gemaakte, afspraken om senioren die buiten de doelgroep van Beth San vallen te huisvesten in het nieuw te bouwen complex aan de Hollervoeterlaan, nageleefd moeten worden?

4. Hoeveel procent van geplande nieuwbouw mag op dit moment toegewezen worden aan eigen inwoners?

5. Volgt Cedrah, de moederorganisatie van Beth-San met deze bouw de huisvestingsverordening van de gemeente Zuidplas?

6. Volgens de grondwet, artikel 1, mag er op basis van o.a. geloof, politieke overtuiging en seksuele  geaardheid niet gediscrimineerd worden. In het identiteitsprofiel van Cedrah neemt men de stelling in dat het seksuele leven als bindend voor klanten en medewerkers is. Dit betekent dat zij het huwelijk tussen man en vrouw als normatief aanvaarden. Deelt het college dat dit uitsluiting is van mensen die een relatie hebben met een persoon van hetzelfde geslacht hebben en dat dit in strijd is met de grondwet?

7. In het identiteitsprofiel van Cedrah staat dat mensen, die een woning in hun wooncomplex willen betrekken, zich moeten conformeren aan  de leefregels die gebaseerd zijn op het reformatorische geloof. Mag dit?

8. Is Cedrah met deze manier van toewijzen volgens het college van B&W in strijdt met artikel 1 van onze grondwet, waar een ieder zich moet houden, bezig?

9. Is de wethouder het met de SP eens dat discriminatie, op welke basis dan ook, verwerpelijk is en ten alle tijden moet worden bestreden?

10. Volgens de SP mag de vrijheid van de ene persoon of organisatie nooit tennadele gebruikt  worden van een ander persoon. Wat gaat de wethouder doen om dit te voorkomen?

 

Reactie toevoegen

U bent hier