h

Vragen over WOZ en energietoeslag

28 maart 2022

Vragen over WOZ en energietoeslag

Foto: Rodenburg

De SP fractie heeft een tweetal sets vragen ingediend over WOZ en energietoeslag.

Afgelopen week werd in het nieuws bekend gemaakt dat veel gemeenten te weinig geld hebben gekregen van het rijk om iedereen de beloofde energie-toeslag uit te keren. De fractie wil weten of dit in Zuidplas ook het geval is, en hoe dat word opgelost. 

Daarnaast bereikten onze fractie onlangs geluiden over verkeerde WOZ-aanslagen. Bij de bezwaren-procedure worden vaak onafhankelijke bureaus ingeschakeld, die de gemeente extra geld kosten. Onderstaand de ingediende vragen:

Inleiding: Na aanleiding van vragen gesteld door inwoners van Zuidplas over de klachtenprocedure betreffende de WOZ aanslag heeft de SP de volgende vragen.

 

Vragen:

1. Heeft de gemeente een eigen bezwarenprocedure wat betreft bezwaarschrift WOZ waarde?

2. Zo ja, wordt deze vermeld op de bijsluiter bij de aanslag?

3. Hoeveel contactmomenten zijn er jaarlijks met inwoners wat betreft vragen over hun WOZ-waarde?

4. Heeft de gemeente, tijdens deze periode, extra mensen in dienst om vragen omtrent de WOZ aanslag?

5. In de bijsluiter staat dat u dat men binnen 5 dagen na het klantcontact reageert. Word deze termijn altijd gehaald?

6. Is er voor inwoners een mogelijkheid om een specificatie van de WOZ-waarde te krijgen?

7. Hoeveel bezwaren worden er jaarlijks gemiddeld ingediend tegen de WOZ aanslag?

8. Welk percentage van deze bezwaren worden ingediend door onafhankelijke bureaus? 

9. Hoeveel van deze bezwaren worden jaarlijks gehonoreerd?

10. Zit hier een stijgende of dalende lijn in?

11. Welke kosten zijn hier voor de gemeente jaarlijks mee gemoeid?

12. Wat doet de gemeente om deze extra kosten te vermijden?

13. Tot hoeveel jaar kan men gaan met terugvragen van teveel betaalde WOZ?

14. Is er een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van terechte bezwaren?

15. Zo ja, hoe gebruikt de gemeente deze gegevens om deze oorzaken in de toekomst te voorkomen?

16. Zo nee, waarom niet?

17. In de voorjaarsnota van 2018 staat dat waterverdedigingswerken niet meegenomen mogen worden in de WOZ waarde. Zijn de bezitters van dergelijke objecten al gecompenseerd voor de teveel betaalde WOZ.?

Inleiding: De Rijksoverheid heeft aan de gemeenten gelden beschikbaar gesteld om gezinnen die een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum een energietoeslag te betalen van €800 ter compensatie van de energiekosten. De SP Zuidplas heeft hier de volgende vragen over.

 

Vragen:

1. Hoeveel huishoudens (gespecificeerd in éenpersoons en meerpersoonshuishoudens) komen in Zuidplas in aanmerking voor deze regeling?

2. Op welke wijze heeft u deze aantallen vastgesteld?

3. Is de gemeente al begonnen uitvoering te geven aan de regeling door gelden uit te keren aan degenen die daar recht op hebben?

4. Krijgt de gemeente Zuidplas voldoende geld om regeling uit te voeren?

5. Indien volgens de berekeningen van de gemeente Zuidplas er onvoldoende geld wordt toegekend door de Rijksoverheid, wat is dan de omvang van het tekort voor de gemeente?

6. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, op welke wijze wordt deze op dit moment dan wel door de gemeente concreet ingevuld?

7. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, en indien mocht blijken dat er niet binnen enkele maanden zicht is op extra gelden van de kant van de Rijksoverheid, is de gemeente bereid dit tekort uit eigen middelen aan te vullen?

8. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren, binnen welke termijn wil de gemeente het tekort dan aanvullen opdat alsnog uitvoering wordt gegeven aan de bedoelde regeling?

9. Indien en voor zover er onvoldoende geld is om de regeling uit te voeren en de Rijksoverheid niet bereid is binnen enkele maanden het tekort aan te vullen, op welke wijze wil de gemeente het tekort aanvullen opdat alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de bedoelde regeling?

10. Kan de gemeente garanderen dat, voor zover men overzicht heeft over de huishoudens die aanspraak kunnen maken op deze compensatie, niemand buiten de boot valt? 

11. Waar kunnen mensen met vragen over deze compensatieregeling terecht?

 

Reactie toevoegen

U bent hier