h

Bewoners Zeeheldenbuurt nu wél gehoord?

10 juni 2021

Bewoners Zeeheldenbuurt nu wél gehoord?

Foto: VVN

Uitkomst schouw door VVN in de Zeeheldenbuurt.

Niet lang geleden lag het onderwerp zelfs op tafel in de gemeenteraad van Waddinxveen. Echter, daar hadden de meeste partijen meer moeite met het feit dat dit door de SP te berde werd gebracht, dan dat ze zich zorgen maakten om de inhoud van de brief. De SP zit immers "nog" niet in de gemeenteraad van Waddinxveen. Dat veel bewoners van de Zeeheldenbuurt zich onveilig voelen in hun eigen straat leek daaraan ondergeschikt.

 

Gelukkig wilde VVN (veilig verkeer Nederland) een schouw doen. VVN is onafhankelijk en onpartijdig en stuurde een verkeerskundige consulent. Hieronder de uitkomst van het onderzoek:

 

 

Rol Veilig Verkeer Nederland

 

Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin nemen wij een bemiddelende rol. 

 

Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen verbeteren.

 

Algemeen

 

Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen;

• Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten verbonden; 
• Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene verkeersveiligheid;
• Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht kunnen geen rechten worden ontleend; 
• Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de daaruit volgende ontwerprichtlijnen.

 

Situatie

 

De Zeeheldenbuurt in de gemeente Waddinxveen is een kleine woonwijk welke ligt ingeklemd tussen de Henegouwerweg (N207) aan de westzijde en aan de noord-, oost- en zuidzijde door de Kromme Esse. De wijk is op een aantal plaatsen (niet overal) bij het binnengaan aangeduid met borden model G5 als “erf”. De Kromme Esse is aangeduid als 30 km/u zône.

 

De Kromme Esse is aan de zuidzijde ontsloten via de De RuijterstraatDe De Ruijterstraat maakt deel uit van het “erf” en is bij inrijden vanaf de Henegouwerweg (N207) aangewezen als éénrichtingsweg met RVV bord C03. Het éénrichtingsgedeelte geldt slechts vanaf de kruising met de Piet Heinstraat richting N207 en wordt daar aangegeven met RVV bord C02

Aan de noordzijde is de Kromme Esse voor fietsers direct aangesloten op de Henegouwerweg (N207). Motorvoertuigen hebben dus een verbinding voor zowel inkomend als uitgaand verkeer met de Henegouwerweg/N207 via de Van Speijkstraat en alleen inkomend verkeer via de De Ruijterstraat..

 

Ook moeten alle voertuigen die gebruik willen maken van de parkeervoorzieningen achter de flatgebouwen langs de Henegouwerweg hun route vinden via een van de straten in de Zeeheldenbuurt met name ook de Trompstraat of rijden via de Kromme Esse.

 

Bij de door mij gehouden schouw op 20 mei 2021 zeiden de bewoners dat er toch regelmatig motorvoertuigen tegen het éénrichtingsverkeer in via de De Ruijterstraat naar de N207 rijden, zeker als zij richting Gouda hun weg willen vervolgen. Zo wordt de dan de oversteeksituatie bij de noordelijke aansluiting met de Henegouwerweg/N207 vermeden.

 

In 2020 is gestart met de herinrichting van de wegen in de Zeeheldenbuurt en is de uitvoering geworden zoals deze nu aanwezig is. Gedurende dat proces is ook door de gemeente een participatie traject ingezet.

 

 

Probleemstelling

 

Na de reconstructie trad er een groot stuk onvrede op onder de bewoners van de Zeeheldenbuurt. Deonvrede bestond uit een groot onveiligheidsgevoel in de wijk, vooral tijdens lopen en fietsen, door het rijden met hoge snelheden, ongecontroleerd gedrag van bezorgdiensten, ongecontroleerd parkeergedrag en gevaarlijk parkeren door te kleine parkeervakken. Bij de schouw werd dit ook aan mij door een groep bewoners aangegeven. Via de politieke partij SP werd deze onvrede naar buiten gebracht en werd er onder de bewoners een enquête gehouden om e.e.a. in kaart te brengen. De resultaten van de enquête waren: 

32 enquêtes uitgezet – 17 reacties terug.

64% voelt zich lopend onveilig -  58% voelt zich fietsend onveilig.

70 % vindt dat er te hard gereden wordt (metingen ontbreken)

41 % zou drempels in de straat willen.

 

Aanvullende genoemde knelpunten:

- er zijn parkeerplaatsen bij gekomen om de parkeerdruk te ontlasten. (Kromme Esse) deze worden echter met name gebruikt door de autohandel.

de Trompstraat is te smal voor de huidige indeling met parkeervakken. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties (overzicht mist) en krapte (bumpers staan haast tegen voordeuren)

- er is bij de herinrichting onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van brandgangen.

- lantarenpalen zijn verplaatst naar verkeerde zijde van de weg (staan nu tegen huizen aan ipv aan de kant van de parkeerplaatsen en brandgangen).

 

Op basis van deze gevoelens en cijfers heeft de groep bewoners/SP aan VVN gevraagd een advies uit te brengen over de mate waarin de huidige inrichting voldoet aan de eisen die aan een “erf” gesteld moeten worden.

 

Probleemanalyse

 

Op 20 mei 2021 heb ik een schouw gedaan in de Zeeheldenbuurt samen met een aantal bewoners en twee leden van de SP.

Tijdens deze schouw kreeg ik toelichting op de ervaren problematiek en de gevoelens van door de bewoners ervaren verkeers(onveiligheid).

 

 

Door mij werd het volgende geconstateerd: 

- De rechtstanden in de verschillende straten zijn goed overzichtelijk en er zijn nagenoeg geen snelheid remmende elementen aangebracht die het karakter van de straten echt terug brengen naar de uitstraling van een erf met bijbehorend snelheidsgedrag van max. 15 km/u. De rechtstanden zonder remmende elementen nodigen zelfs uit om harder te gaan rijden dan gewenst.

- De bebording welke aangebracht moet worden bij binnenkomst en uitgaan van het erfgebied is niet op orde. Er ontbreken borden en er zijn borden zodanig geplaatst dat ze niet of slecht zichtbaar zijn.

- De borden die het binnengaan en uitrijden van de 30 km/u zône van de Kromme Esse aangeven zijn wel aanwezig maar de plaatsing dient te worden aangepast i.v.m. zicht op andere bebording.

- De in en uitgangen van het erfgebied zijn niet als in- uitrit uitgevoerd terwijl dit wel een vereiste is die volgt uit de plaatsingsvoorschrifeten van RVV bord G5 – erf.

 

- Door de constructie van de De Ruijterstraat als “tussenweg” tussen de Kromme Esse en Henegouwerweg (N207) is er een mate van doorgaand verkeer door het erfgebied. Dit is een ongewenste situatie voor zowel de functie van de weg als laagste categorie Erftoegangsweg als de belasting van de weg

- Gezien het gegeven dat er regelmatig in strijd met het éénrichtingsverkeer toch vanaf de De Ruijterstraat naar de N207 gereden wordt is dit een verkeersgevaarlijk punt door gevaarlijk oversteek- en invoeggedrag op de N207.

- De aanwezige parkeerplaatsen zijn niet conform de erfeisen aangeduid en mogen/kunnen nu dus ook voor andere doeleinden dan parkeren gebruikt worden. Tevens zijn veel plaatsen te klein om een zelfs een klein voertuig geheel buiten de rijloper te kunnen parkeren. Door deze kleine plaatsen is het soms ook onmogelijk om voor de voertuigen langs de huizen te lopen omdat de neus van de auto nagenoeg tegen de gevel staat en de doorgtang blokkeert. Grotere voertuigen staan met de voorkant nagenoeg tegen de huizen en de avchterzijde steekt ruim over de rijlopervoor doorgaand verkeer. De parkeerdruk in deze kleine wijk is in de avond- en weekend uren vrij hoog. (tellingen ontbreken vooralsnog).

 

Standpunt wegbeheerder

Uit: mail van gemeente aan bewoners d.d. 19 februari 2021:

 

Beste meneer/mevrouw,

Bedankt voor uw aanwezigheid bij het overleg over de enquête van de SP over de Zeeheldenbuurt. 

In deze mail som ik de belangrijkste punten voor u op. 

De SP heeft zich voornamelijk gericht op de verkeersveiligheid na de herinrichting in de Trompstraat

De enquête is verspreid onder 32 huishoudens, waarvan er 17 hebben gereageerd.  

Uit deze enquête blijkt dat het merendeel van de bewoners zich na de herinrichting onveilig voelt in het verkeer:

64% voelt zich lopend verkeersonveilig in de straat en 58% voelt zich fietsend verkeersonveilig in de straat.

70% vindt dat er te hard gereden word/mag worden in de straat en 41% zou drempels in de straat willen. 

We onderzoeken maatregelen die we in de Trompstraat kunnen treffen om de verkeersveiligheid te bevorderenDe gemeente gaat na welke maatregelen onderzocht zijn en wat de voor- en nadelen per maatregel zijn. Binnen 4 weken vindt een overleg plaats met de verkeerskundige van de SP én koppelen het resultaat aan u terug

We houden dit overleg om de input van de SP te kunnen verwerken. De uitkomsten laten we u weten. 

We streven ernaar ook een locatiebezoek in te plannen

Dit hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zodra het mogelijk is, kijken we graag met u op locatie. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op!

U kunt contact opnemen met onze projectleider Remco van den Brink R.vdBrink@waddinxveen.nl.

 

Naar aanleiding van mijn schouw in de Zeeheldenbuurt en het ook daarbij verwerken van de door de gemeente ingenomen standpunten m.b.t. de maatregelen heb ik via de mail contact gezocht met dhr. V.d. Brink om met hem over de inrichting en mogelijke aanpassingen in gesprek te gaan. Tot op heden, 9 juni 2021, geen contact met hem kunnen leggen. I.v.m. mijn vakantie derhalve toch dit advies afgerond.

 

Conclusies en aanbevelingen 

Gesteld mag worden dat de inrichting van het “erf” niet voldoet aan de daarvoor in de wegeneverkeerswetgeving en voor een “erf” gestelde richtlijnen en aanbevelingen gestelde eisen. 

Om te komen tot een juiste inrichting en uitstraling van een “erf” dient invulling te worden gegeven aan de wettelijk voorgeschreven bepalingen die zijn gesteld in de “Uitvoeringsvoorschriften verkeerstekens, behorende bij het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). 

In deze regelgeving zijn de  voorschriften vastgesteld ten aanzien van de toepassing, de plaatsing en de uitvoering van enkele in het RVV 1990 opgenomen verkeersborden, onderborden en verkeerstekens op het wegdek. Ook de bepalingen en eisen die gelden wanneer het bord G5 (erf) geplaats mag worden zijn daarin opgenomen. Deze luiden:

 

Bord G5 (erf)

 

Toepassing:

1Het erf moet voornamelijk een verblijfsfunctie hebben. Dit houdt in, voor zover het gemotoriseerd verkeer betreft, dat de wegen binnen een erf slechts een functie mogen hebben voor verkeer dat zijn bestemming of zijn vertrekpunt binnen het erf heeft en de intensiteit van het verkeer het karakter van het erf niet mag aantasten.

 

Aanbeveling: Gezien de functie van de De Ruijterstraat als verbindingsweg naar de Kromme Esse is de invulling van dit punt twijfelachtig te noemen. Tellingen kunnen mogelijk uitwijzen wat of het karakter van het erf door dit doorgaand verkeer wordt aangetast.

 

2De aard en de gesteldheid van de wegen en weggedeelten in het erf moeten zodanig zijn en op of aan die wegen en weggedeelten moeten snelheidsbeperkende voorzieningen zijn aangebracht waardoor stapvoets rijden redelijkerwijze uit die omstandigheden voortvloeit.

 

Aanbeveling: De bewoners ervaren een (te) hoge rijsnelheid op de wegen in deze buurt. Gezien de uitstraling van de straten is dit niet verwonderlijk. Het zijn te lange en goed overzichtelijke rechtstanden met slechts een paar geringe maatregelen die zeker geen snelheid remmend effect hebben bij de lage intensiteiten op deze wegen. Om aan dit punt te kunnen gaan voldoen zullen er meer snelhgeidsremmende voorzieningen moeten worden aangebracht mogelijk in de vorm van echte snelheid remmende drempels ook in combinatie met versmallingen en/of asverspringingen.

Zeker is dit ook van belang op de route van en naar de parkeerplaats achter de flats. Dit zijn niet de directe bewoners van deze buurt maar maken wel gebruik (en ook hun bezoekers) van de straten met hun voertuigen om de parkeerplaatsen te bereiken.

 

Daarnaast zegt artikel 45 van het RVV 1990Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur.

De snelheid van “stapvoets” rijden, zoals genoemd  bij de toepassingseisen van het bord G5 onder punt 2,  is in het RVV 1990 dus vastgelegd op een maximum snelheid van 15 km/u. Deze snelheid moet dus door de inrichting worden afgedwongen. Gezien de huidige inrichting van sommige wegvakken in de wijk is daar geen sprake van.

 

3) De indruk moet worden vermeden dat de weg is verdeeld in een rijbaan en een trottoir. Er mag daarom geen doorlopend hoogteverschil bestaan in het dwarsprofiel van een weg binnen een erf. Voor zover aan het vorenstaande wordt voldaan mag een voorziening voor voetgangers worden gerealiseerd.

Aan dit punt is bij de herinrichting voldaan.

 

4De in- en uitgangen van een erf moeten reeds door hun constructie als zodanig duidelijk kenbaar zijn. Voor zover de in- en uitgangen bij een kruisende weg door motorvoertuigen kunnen worden gebruikt moeten zij als in- of uitrit zijn uitgevoerd. Het is toegestaan dat de in- en uitgang van een erf vóór een kruisende weg is gesitueerd, mits op een zodanige afstand, met een minimum van 20 meter, van de kruisende weg dat geen misverstand kan bestaan over de op het kruispunt geldende voorrangsregeling.

 

Aanbeveling:  De aansluitingen van de wegen van de Zeeheldenbuurt op de Kromme Esse en bij de Henegouwerweg (N207) zijn niet als een in- uitritconstructie uitgevoerd. Juist dit element is van groot belang om de rijsnelheid bij het binnengaan van het erf direct terug te brengen tot de gewenste max. van 15 km/u. Essentieel dus dat deze vereiste constructie op alle aansluitingen wordt aangebracht.

 

5) De parkeerplaatsen moeten worden aangeduid of aangegeven met een P-tegel of een P-bord. Indien het erf tevens is aangewezen als parkeerschijf-zone moet op de parkeerplaatsen waar de parkeerschijf verplicht is een blauwe streep worden aangebracht.

 

Aanbeveling: De parkeermogelijkheden in deze buurt zijn ruim voorhanden. Er is gelegenheid voor zowel langs als gestoken parkeren. Het langsparkeren geeft over het algemeen geen problemen. Deze doen zich wel voor bij het gestoken parkeren. Veel parkeerplaatsen zijn te klein voor de normale maat voertuigen. 

Dat geeft vaak al een probleem met het beschikbaar houden van de vrije ruimte om er langs te kunnen lopen en fietsen. Zeker zijn ze te klein voor het parkeren van “busjes” die wel veel in deze buurt aanwezig zijn. Gezien de kwetsbaarheid van de lading hebben de eigenaren deze graag “in het zicht” en worden dus op daarvoor niet geschikte plaatsen neergezet met alle gevolgen van dien. Zij steken dan aan voor en achterzijde te ver buiten de parkeerplaatsen en over de rijloper of tot tegen de woningen zodat de doorgang wordt belemmerd. Ook zijn de plaatsen niet voorzien van een voor het erf vereiste aanduiding. 

Het zou goed zijn om in overleg met de bewoners te bezien of er op enigerlei wijze te komen is tot  een betere regulering van het parkeerregiem. Daarbij hoort zeker ook een meting van  de parkeerdruk met maat en soort voertuigen, ook op die plaatsen die door “de autohandel” in gebruik worden genomen.  Mogelijk kan dit leiden tot een noodzakelijke aanpassing van afmetingen en/of wijze van parkeren en of gericht gebruik van de plaatsen door aanwijzing..

 

 

Bord G6 (einde erf)

Toepassing:   Bord G6 wordt toegepast bij elke uitgang van een erf.

 

Algemene aanbeveling voor de borden: Zowel voor de borden G5 als G6 is de aanbeveling de plaatsing van deze borden te laten corresponderen met de plaatsingsvoorschriften. Maar ook de plaatsing van alle borden in deze buurt verdient een toetsing aan de plaatsingsvoorschriften. Nu worden borden door andere borden afgedekt (slechte of geen waarneembaarheid), zijn soms niet geplaatst waar wel vereist of te veel geplaatst (bv. einde 30 bij binnengaan erf) of verkeerd geplaatst. Alle vormen komen voor in deze buurt.

 

Aansluiting De Ruijterstraat – N207/Henegouwerweg.

 

Aanbeveling: Gezien het gegeven dat er toch regelmatig motorvoertuigen tegen de richting in rijden naar de Henegouwerweg en daar links/rechts afslaan en dat dit gedrag met name door het slechte uitzicht op het verkeer op de Henegouwerweg en op de fietsers op het in twee richtingen bereden fietspad langs de Henegouwerweg dat daarbij ook gekruist moet worden een zeer risicovolle en zeker ongewenste risicovolle gedraging is: 

- Versmal de inrit naar de De Ruijterstraat aan de zijde van de Henegouwerweg tot de maximale toegang voor 1 personenauto tot ongeveer 2 meter.

- Zorg dat deze versmalling, komende vanaf de N207, aan de zuidzijde van de De Ruijterstraat wordt aangebracht.

- Breng voor de grens van het fietspad een in/uitritconstructie aan zoals vereist voor de aansluiting van een “erf” op een andere weg

- Zorg dat de breedte van de versmalling ook echt “hard” is en niet overreden kan worden om ongewenst tegen de richting in rijden naar de N207 daar tegen te gaan.

 

 

Resumé

 

Resumerend is dus de conclusie dat:

1) de inrichting van dit erf niet voldoet aan de eisen die aan een erf ingevolge de wet- en regelgeving moet en kan worden gesteld. In ieder geval gaat het daarbij om het gestelde onder de punten 2 – 4 en 5 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW, bord G5 zoals hiervoor vermeld die juist bepalend zijn voor de eerste uitstraling van het erf met bijbehorend gedrag en gebruik;

2) de aansluiting van de Henegouwerweg/N207 met de De Ruijterstraat een aanpassing verdient die het ongewenst en verboden tegen de richting in rijden daar zoveel mogelijk moet voorkomen.

3) het gehele parkeerregiem in deze buurt een nadere studie vraagt over juist en effectief gebruik van de aanwezige p-plaatsen voor bewoners en bedrijven.

 

De gemeente Waddinxveen als verantwoordelijk wegbeheerder is de aangewezen instantie om de noodzakelijke aanpassingen in het erf te realiseren en kan in voorkomende gevallen van schade/letsel in de huidige situatie, omdat deze niet voldoet aan de gestelde eisen, mogelijk ook als (mede) verantwoordelijk daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Dit advies wordt gezonden aan de gemeente Waddinxveen – dhr. R.v.d. Brink, de bewoners van de Zeeheldenbuurt in de persoon van dhr. K. van Leeuwen (contactpersoon bewoners en SP), dhr. A. Both, voorzitter afdeling VVN Waddinxveen, mw. E. Krabbendam, contactpersoon ZH – VVN.

 

 

Totstandkoming advies

 

Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door: 

 

J.L.A.M. Vergeer, Verkeerskundig Consulent Veilig Verkeer Nederland

 

 

 

Meer informatie
gegevens van VVN

Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort

 

Postbus 66
3800 AB Amersfoort

088 524 88 00 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur)
info@vvn.nl
www.vvn.nl

 

 

Vragen of opmerkingen

 

Voor vragen of opmerkingen over dit advies kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. Zie hiernaast voor gegevens.

 

 

Tot slot

 

Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland behalve van vrijwilligers ook voor een groot deel afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst in stand te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland of doneer via www.veiligverkeernederland.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier