h

Toekomstige bouw sociale huurwoningen in Zuidplas onvoldoende verzekerd

26 januari 2019

Toekomstige bouw sociale huurwoningen in Zuidplas onvoldoende verzekerd

Foto: SP

 

 
 


Het toekomstig beeld van de woningbouw in de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de Woonvisie 2025, die op woensdagavond 23 januari jl. werd vastgesteld. In deze visie is de woningbouwopgave tot 2025 met een doorkijk naar 2030 per type woning, zoals sociale huur, middenhuur, goedkope koop, middeldure koop en dure koop vastgelegd. Voor de bouw van sociale huurwoningen wordt als uitgangspunt het behoud van het huidige aandeel van 28% van de totale woningvoorraad gehanteerd. Echter, dit uitgangspunt is vertaald naar een bouwopgave voor nieuwbouw van sociale huurwoningen die ergens het midden houdt tussen 22 – 30%. De fracties van de PvdA/GroenLinks en de SP verwachten dat deze bouwambitie het in stand houden van het huidige aandeel sociale huurwoningen onvoldoende verzekerd. Dit was de reden voor deze fracties om bij de behandeling van de Woonvisie een motie in te dienen, waarbij de marges in de bouwambitie voor sociale huurwoningen met 26 – 32% beter zou aansluiten op het uitgangspunt. Echter, deze motie kon uiteindelijk niet rekenen op steun van enig andere fractie in de gemeenteraad. De geruststellende toezegging van de wethouder dat hij zijn voortdurende inzet voor de bouw van sociale huurwoningen onverminderd zal voortzetten was hiervan de reden.

De fracties van de PvdA/GroenLinks begrijpen niet waarom het uitgangspunt van de Woonvisie van 28% sociale huur, dat al lager ligt dan de 30% van voorheen, is vertaald naar een bouwambitie die gemiddeld (26%) lager uitkomt. Zij baseren zich daarbij mede op de productie van sociale huurwoningen in de nieuwbouw gedurende de afgelopen vijf jaren. Uit een eigen inventarisatie is gebleken, dat ondanks dat bestemmingsplannen veelal uit gingen van 30% sociale woningbouw in de praktijk slechts 18% sociale huurwoningen zijn gerealiseerd. Zo is onlangs nog het aandeel sociale huurwoningen in Esse Zoom Laag van het aanvankelijk in het bestemmingsplan vastgelegde 30% verlaagd naar 16%. Dit resultaat staat toch wel in schril contrast tot de geruststellende uitlatingen van de wethouder over zijn inzet in de sociale woningbouw. Ook hier geldt blijkbaar dat “in woorden niet kan worden gewoond”.

Volledigheidshalve vermelden zij nog, dat de doelgroep die in de Zuidplas in aanmerking komt voor een sociale huurwoning 36% van de huishoudens is. Voor de 8% van de sociale doelgroep zit er, net als in de huidige situatie, dan ook niets anders op dan te wachten op de langverwachte uitstroom van scheefwoners of het verwerven van een duurdere huurwoning of goedkope koopwoning.

Nu gaat het de fracties van de PvdA/GroenLinks en SP echt niet om de laatste procenten. Dat was dan ook de reden dat zij met de woonvisie als geheel en met het uitgangspunt van 28% sociale huur instemden. Echter, zij zijn wel van mening dat dit uitgangspunt ook een realistischer bouwambitie had verdient. Zij zullen dan ook de komende jaren de ontwikkelingen in de nieuwbouw en het aandeel sociale huurwoningen blijvend kritisch toetsen aan dit uitgangspunt.

Reactie toevoegen

U bent hier