h

Blij met aangenomen moties

20 juli 2017

Blij met aangenomen moties

Foto: Jan Baas

Al langere tijd probeert de SP het onderwerp kinderarmoede onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2015 werd er op initiatief van de SP al een motie kinderarmoede aangenomen. Deze is ingevuld door een samenwerking met de sportfondsen en cultuurfondsen. Dit heeft zo goed gewerkt dat de beschikbare pot van €25.000 geheel gebruikt is. Nu heeft het rijk in 2016 budgetten beschikbaar gesteld om de kinderarmoede aan te pakken. Deze gelden kunnen door gemeentes aangevraagd worden en besteed worden in projecten om kinderarmoede aan te pakken. In het voorjaar had PvdA/Groen Links hier al eens vragen over gesteld. De SP wilde doorpakken en diende over deze problematiek een motie in. Zie voor de tekst van de motie hieronder. Deze motie werd breed gesteund in de raad. Want wie kan hier nu tegen zijn?

Daarnaast diende de SP een motie in waarin zij het college opriep de schuldhulpverlening eens onder de loep te nemen. Het hele vraagstuk schuldhulpverlening is complex. Dit moet bijvoorbeeld niet alleen “aan de achterkant”, dus als de schulden al een feit zijn. Men kan ook inzetten op het voorkomen van schulden, waarmee veel leed en geldverspilling kan worden voorkomen. Voortijdige signalering is daar een onderdeel van. Met het aanstellen van een financieel deskundige op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening kan deze problematiek veel efficiënter aanpakt worden. Tevens lijkt het ons zinvol dat deze hulpverlener korte lijnen heeft met bijvoorbeeld woningcoöperaties en energiebedrijven om voegsignalering te bevorderen.

Ook deze motie vond breed gehoor in de raad en werd dan ook met grote meerderheid aangenomen.

Het is eigenlijk van de zotte dat in een rijk land als Nederland zoveel armoede voorkomt. Al jarenlang is er een ongelijke verdeling van de rijkdom in Nederland. Ongelimiteerde bonussen die in het bedrijfsleven worden uitgedeeld. Ook in de publieke sector wordt er met onze belastingcenten gesmeten, kijk bijvoorbeeld naar de bestuurders in de zorg: Menig bestuurder mag na soms enkele maanden dienstverband met een riante oprotpremie vertrekken. Geld dat eigenlijk bedoeld is om besteed te worden aan de zorgvrager. Gewetenloos worden de bedragen geïnd door de bestuurders, wetende dat dit bedrag onttrokken word aan de zorg. Ondertussen volgt in de zorg de ene bezuinigingsgolf de andere op. Steeds minder handen aan het bed en meer handen op het bureau. Het gevolg is dat de zorg zwaar onder druk staat. Verplegend personeel dat op zijn tandvlees loopt, omdat het toch de zorg wil verlenen die patiënten verdienen. Dit is wat onze zorg op dit moment nog hoog houdt: Niet al die plannen uit Den Haag, niet al die managers achter hun bureau, het zijn de handen aan het bed die het doen. Chapeau voor deze hardwerkende mensen.

Ook in het bedrijfsleven is na de crisis de bonuscultuur weer opgepakt. Enorme salarisverhogingen in de top van het bankwezen zijn weer aan de orde van de dag. Dat zij enkele jaren met ons geld overeind zijn gebleven is men allang vergeten. Schandalige praktijken die door de overheid niet worden aangepakt. Die aast waarschijnlijk op een plaatsje bij een van deze bedrijven wanneer de politieke carrière afgelopen is. Kunnen de regeringsleiders ook ongegeneerd hun zakken vullen.

Onderstaand de ingediende moties:

Motie: Schuldhulpverlening
Motie van de fracties van SP, D66, PvdA/GL en NEZ
De gemeenteraad van Zuidplas in vergadering bijeen 04-07-2017.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat
1. armoedebestrijding of liever gezegd armoedevoorkoming belangrijk is;
2. schuldhulpverlening hiervoor een belangrijk instrument is;
3. het aantal problematische schulden stijgt;
4. financiële problemen vaak de oorzaak zijn voor verdere ellende in het gezin;
overwegende dat
5. de schuldhulpverlening per 2016 wordt uitgevoerd door GR IJsselgemeenten;
6. het ook belangrijk is om in te zetten op preventie;
7. integrale samenwerking binnen het sociaal domein een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle
hulp aan kwetsbare inwoners;
8. binnen het Sociaal Team geen specifieke expertise aanwezig is op het terrein van werk, inkomen en
schuldhulpverlening;
9. het van belang is inzicht te hebben in de huidige situatie en de mogelijke knelpunten;
roept het college op
10. om te onderzoeken hoe de samenwerking nu loopt en wat de knelpunten zijn;
11. de bevindingen te betrekken in het beleidsplan armoede en schulden;
12. om de aansluiting tussen de verschillende levensdomeinen nog beter te laten plaatsvinden, een
functie met de specialismen werk/inkomen/schuldhulpverlening aan het Sociaal Team toe te voegen;
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de fracties van
SP, D66, PvdA/GL, NEZ,
 

Motie: Uitbreiding bestrijding kinderarmoede
Motie van de fracties van SP, D66, PvdA/GL en NEZ
De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2017.
De gemeenteraad, gehoord in beraadslaging
constaterende dat:
13. Vanuit het rijk budgetten worden verstrekt om in en door gemeentes kinderarmoede te bestrijden.
14. Deze door gemeentes zelf ingevuld mogen worden.
15. Er in Zuidplas al een eerste aanzet genomen is om uit eigen middelen kinderarmoede te bestrijden.

overwegende dat
1. Er in Zuidplas kinderen in armoede opgroeien.
2. Men geen mogelijkheid onbenut mag laten om dit leed te verzachten.
3. Deze rijksbudgetten een goede mogelijkheid zijn om deze problematiek extra aan te pakken.
4. Er legio voorbeelden in andere gemeentes zijn die als voorbeeld kunnen dienen.
5. Over dit onderwerp door PvdA/GL al eerder vragen zijn gesteld.
roept het college op
1. Te onderzoeken in hoeverre de gemeente Zuidplas aanspraak kan maken op deze door het rijk
beschikbaar gestelde gelden en hoe groot dit bedrag is.
2. De Raad actief te betrekken bij het zoeken naar manieren om kinderarmoede te bestrijden d.m.v.
bijvoorbeeld een infoavond.
3. Voor het einde van dit jaar met een voorstel naar de raad te komen omtrent deze problematiek en
daarbij ook de vragen van de PvdA/GL te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
SP, D66, PvdA/GL, NEZ,

 
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier