h

SP spreekt tijdens Najaarsnota en Begroting

3 november 2015

SP spreekt tijdens Najaarsnota en Begroting

Foto: SP

Vandaag bespreekt de Raad de najaarsnota en de begroting van 2016 De SP is trots en blij met de ontwikkingen die het college maakt. Jan Baas (fractievoorzitter) vertelt over deze Najaarsnota en begroting en stelt aan de kaart wat de SP graag nog ziet gebeuren. 

Een begroting die een lastenverlichting met zich meebrengt voor de inwoners van Zuidplas. Waar veel gemeentes toch problemen hebben om de financiën sluitend te krijgen, kan hier de inwoners van Zuidplas een tariefverlaging op de afvalstoffenheffing en rioolheffing worden gegeven. Bij elkaar €14.50. Ik heb hierover voor de wethouder gelijk een aantal vragen.

1, waarom lukt dit wel in de gemeente Zuidplas en niet in de meeste'omliggende gemeentes. 2, vrijstelling wordt gegeven wanneer men niet meer inkomen heeft als 100% bijstand. Hoeveel zou het de gemeente koste wanneer dit opgeschroefd zou worden tot 110%. 3, is het waar dat bedrijven wat betreft de rioolheffing hetzelfde tarief betalen als gezinnen.4, krijgen chronisch  ieken die gebruik maken van incontinentiemateriaal vrijstelling van rioolheffing.

Ook de opbrengsten onroerend zaakbelasting wordt structureel verlaagd met 2% Dit voordeel is voor eigenaren van panden en of woonhuizen. Lasten verlichting voor huiseigenaren en ondernemers. Dat is van harte welkom na een aantal jaren van inleveren.

Waar in de ogen van de SP vorderingen wordt gemaakt is de samenwerking met inwoners en ondernemers. Bedrijven weten de raad te vinden en andersom ook. Het digitaliseren van de dienstverlening dat leidt tot snellere
werwerkingstijden betere toegankelijkheid en goedkopere en duurzame werkprocessen. Het woord burgerparticipatie is geen abstract woord maar wordt steeds meer in de praktijk gebracht. Op meerdere fronten
manifesteert de gemeente zich door inspraakavonden en informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers van Zuidplas.

 

Of het nu gaat om een nieuw subsidiebeleid, om ondernemers die hun
uitbreidingsplannen willen presenteren of een particulier die bouwplannenheeft, de gemeente geeft hen ruimte dit te presenteren en mee te praten over nog te voeren beleid. Men moet er wel waken geen valse verwachtingen bij de inwoners te wekken.

 

Het huidige bestand van sociale woningen staat onder druk. Door jarenlange verwaarlozing van dit segment en mismanagement van woningbouw coöperaties staat deze
onder druk. Zeker nu door de verkoop van sociale eengezinswoningen door Vestia in Nieuwerkerk en extra vraag naar deze woningen voor statushouders blijkt des te meer hoe nijpend dit tekort is. Daar was zoals de wethouder het zelf noemde creativiteit voor nodig om dit op te lossen. Scheefhuurders door laten stromen naar het duurdere segment zou een oplossing kunnen zijn. Dan moet dit wel geleidelijk en zonder extra dwang gaan. Ook zal het aanbod van woningen in het duurdere segment uitgebreid moeten worden. Men kan van oudere
scheefhuurders niet verwachten dat men overstapt naar een duurdere woning waar men, wanneer men met pensioen gaat, in financiële problemen raakt omdat men de huur niet meer kan betalen. Men zal op tijd in moeten springen om de scheefhuurders die over willen stappen passende woonruimte te bieden. Nu blijft men vaak zitten in een goedkope woning omdat het aanbod van duurdere woningen achterblijft of omdat het om koopwoningen gaat.

De bouwplannen die gestart zijn geven iets lucht op de markt. 30% sociale woningbouw is dus echt geen overbodige luxe. Wellicht geven de bouwplannen de scheefhuurder die
over wil stappen de kans dit te doen. Geld reserveren wanneer dat kan om eventuele tegenvallers op te vangen is in onze ogen een goede keus.

 

De voorgestelde bedragen welke worden gereserveerd om toekomstige tegenvallers mee op te vangen zal dan ook onze goedkeuring krijgen. Jeugdzorg lijkt een zorgenkindje te worden. Een korting van €700.000 is niet niks . Kan de wethouder een update geven omtrent dit onderwerp. De afgelopen jaren zijn voor de inwoners die van een laag inkomen rond moeten komen zwaar geweest. Voor velen ronduit armoedig. Dit geld niet alleen voor mensen met eenbijstandsuitkering.

Werkende met een laag loon maar ook kleine zelfstandigen mensen met grote schulden en chronisch zieken hebben de laatste jaren hun lasten onevenredig zien stijgen ten opzichte van hun inkomsten. Neem nu de verhogingen van de eigen bijdrage in de zorg, de minimaal 2.5% huurverhoging van dit jaar en de jaren ervoor en stijging van de kosten voor levensonderhoud. Vaak
kan men met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Voedselbanken werken
op volle toeren om de aan de vraag te voldoen Vaak is armoede ook niet zichtbaar omdat men niet te koop loopt met zijn problemen. Langzaam zakt men verder weg in het drijfzand van de armoede.

Door deze omstandigheden groeien er in Zuidplas zo`n 600 kinderen in armoede op. Slachtoffertjes van de financiële thuis. Deze groep wil de SP een steuntje in de rug geven en dient daarom een motie in die het college opdraagt €30.000 te reserveren en een plan op te stellen hoe dit ten gunste van deze kinderen te besteden.

De SP denkt hierbij bv aan een initiatief van Rotterdam die bij de Rotterdam pas
voor deze kinderen een extra bon heeft gedaan die te besteden is voor school spullen.

 
 

 

Reactie toevoegen

U bent hier