Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Zuidplas

Naar een sociaal Zuidplas, Mét elkaar, vóór elkaar!

Welkom bij de SP in Zuidplas. Op 21 maart kunt u het verschil maken, onze 5 grootste speerpunten zijn:

 • Zorg hoort in de buurt thuis, maak de buurt dan ook passende voor zorg en levensloopbestendigheid! Thuiszorg hoort bij de gemeente en niet in de markt.
 • De polder hoort de polder te blijven, weg met volbouwen in een nieuw dorp en daarom moet deze luchtfietserij snel stoppen. Voorstel 5de dorp wordt teruggetrokken.
 • Aandacht voor een veilige en doorstromende A20 (met geluidsscherm) maar ook voor de fiets, de voetganger en vooral een goed passend openbaar vervoer
 • Jong zijn in Zuidplas moet aantrekkelijk zijn, ieder dorp zijn eigen ontmoetingsplek, uitbreiding van jongerenwerk en aandacht voor starterswoningen
 • Het tekort aan (sociale) huurwoningen moeten worden gestopt, meer betaalbare huurwoningen voor senioren, gezinnen in eengezinswoning en jongeren. Bouwen alleen naar lokale behoefte!

Maak het verschil door op 21 maart op lijst 5 de SP te stemmen. Naar een sociaal Zuidplas! Mét elkaar, vóór elkaar!!

Lijsttrekker: Jan Baas

Geen vijfde dorp maar bouwen naar lokale behoefte! Meer en beter openbaar vervoer, geen kind buiten de boot en zorg dichtbij! Dat zijn mijn wensen voor een sociaal Zuidplas. Met elkaar, voor elkaar!

Met die worden zet Jan Baas zich weer in voor de SP in Zuidplas. Baas is al langer actief voor de partij en was de afgelopen jaar fractievoorzitter. De SP was deze periode een partij die verantwoordelijkheid durfde te nemen als collegepartij maar kwam ook op voor een lege groene polder!  

1. Jan Baas

Nieuwerkerk aan den IJssel

Meer informatie

2. Serena Rodenburg

Moerkapelle

Meer informatie

3. Rob Belterman

Nieuwerkerk aan den IJssel

4. Micky van Dieren

Moordrecht

Meer informatie

5. Dennis Nell

Nieuwerkerk aan den IJssel

Meer informatie

6. Peter Rietveld

Nieuwerkerk aan den IJssel

Meer informatie

7. Adri Woudstra

8. Conny van Dijk

9. Bas Stalpers

10. Anne Verzijl

11. Maarten Roovers

12. Mas de Wit JR

13. Theo de Vette

14. Renée Daniëls

15. Marcio Capitein

16. Michel Lacroix

17. Lex Broere

18. Andre Muller

Zorg

 • Geld alleen naar zorg en niet voor hoge salarissen en administratie
 • Een thuiszorgorganisatie op gemeentelijk niveau zonder commercie!
 • Extra aandacht en zorg voor mantelzorgers!
 • Geen sluiting van zorgcentra in dorpen, Moerdregt in Moordrecht weer open voor Moordrechtenaren! 
 • Sociaal team moet zo min mogelijk administratie vragen aan inwoners
 • Geen contracten met instellingen die hoge salarissen en bonussen geven aan de top
 • Een gezin/ een hulpverlener moet centraal blijven staan
 • Zorg voor levensloopbestendige buurten/wijken
 • Zorgbemiddelaar voor inwoners die in procedures bij gemeente vastlopen

Jeugdzorg

 • Eerst zorg aan het kind en dan pas het geld regelen
 • Sociaal team blijft in contact met iedereen volgens via het 1gezin 1 plan en 1 regisseur
 • Blijf het jeugdpreventieplan voortzetten
 • Intensiveer anti pest programma’s
 • Voorkom administratieve ballast, waak voor privacy van kind en ouders
 • Blijf voldoende geld investeren Veilig Thuis
 • Regionale solidariteit op de duurste zorg.
 • Geen contract met zorgverlener als top meer verdiend dan minister
 • Er mogen nooit wachtlijsten ontstaan, Als zorgaanbieders dit doen en niet melden dan direct deze aanbieder aanpakken. 

Democratie

 • Inspraakavonden voor inwoners bij veranderingen in hun wijk of buurt
 • Geplande inspraakavonden meer bekendheid geven.
 • Correctief referendum bij wens 10% van de volwassen inwoners van Zuidplas 
 • Het instellen van een onafhankelijke ombudsman.
 • Van de raadsvergaderingen een live tv uitzending maken via server van Notubiz.
 • Doorzetting inwonerspanel
 • Instellen kinderadviesraad

Openbaar Vervoer

 • De bus tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan laten sluiten op de bussen naar Moerkapelle en Moordrecht.
 • Meer ritten voor Q-Liner 383 om zo dorpen onderling te verbinden
 • Minimaal twee oplaadpunten per dorp voor de Ov-chipkaart.
 • Geen bovengrondse metroverbinding vanuit Capelle door Hitland naar Nieuwerkerk.
 • Druk uitoefenen op de NS om buiten de spits de treinen om het kwartier te laten rijden richting Rotterdam en Gouda.
 • Onderzoek alle alternatieven op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer zoals metro, bus of tram
 • Verbeter station met kaartautomaten en betere perrons

Auto of fiets?

 • Aanpakken van sluipverkeer waar dat overlast geeft.
 • Fietsers aanmoedigen fietspaden te gebruiken
 • Oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien van kattenogen en eenduidige inrichting.
 • Woonerven terug in de wijken.
 • Eenduidige voorrangsregels voor fietsers binnen de bebouwde kom
 • uitbreiding van fietsenrekken bij winkelcentra, sportcentra en het NS station en andere drukke plekken.
 • Oplaadpunten voor E-bikes
 • Betere handhaving van Kiss&Ride zones bij scholen.
 • Promoten van fietsgebruik naar school en sport
 • Fietspaden zoveel mogelijk bladvrij houden in de herfst.
 • Bij het plannen van nieuwe wijken en projectplannen fietspaden als volwaardige wegen zien. Fietspaden mogen nooit het sluitstuk zijn.
 • Constante monitoring fiets en voetpaden op onveilige situaties
 • Een meldpunt voor inwoners om ongewenste situaties aan te geven.
 • Onderhoud aan voetpaden welke breed genoeg zijn voor rolstoel, rollator en scootmobielgebruikers. 
 • Goede en veilige trottoir op- en afritten voor rollators, rolstoelen en scootmobielen
 • Blijven doorzetten van de acties met de politie en veilig verkeer Nederland zoals bv fietsverlichtingscontroles
 • Blijven inzetten op de waterbus op Hollandse IJssel en snelfietspad Gouda - Rotterdam
 • De veerpont tussen Moordrecht en Gouderak blijft bestaan
 • Inzetten voor een veilige A20 door bv verbreding
 • Meer overdekte fietsenstallingen

Financiën

 • Realistisch begroten en goede rapportage naar raad EN inwoner
 • Reserves alleen aanspreken wanneer er echt noodzaak is.
 • Raadvoorstellen altijd met een begrotingsdekking
 • Een soepele kwijtschelding van gemeentelijke belasting 
 • Toeristenbelasting op grote evenementen
 • Leges moeten kostendekkend zijn en niet winstgevend.
 • Invoering reclame belasting voor grote reclamemasten 
 • Alleen verhoging OZB wanneer er noodzaak voor is.
 • Onderzoek naar alternatief voor de ouderwetse hondenbelasting

Jongeren

 • Boa`s, wijkagenten en jongerenwerkers gaan actief met de jongeren in gesprek
 • Ga met klagers over jongerenoverlast in gesprek om te kijken hoe men dit ziet
 • Verdien als jongere een hangplek.
 • Hangplek in elk dorp
 • Bekijk de mogelijkheid van een jeugdhonk/hangplaats in alle kernen.
 • Uitbreiding jongerenwerkers
 • Geef jongeren zeggenschap over te organiseren activiteiten.
 • Bij nieuwbouw meer oog voor goedkope jongerenwoningen.
 • Pak zuipketen aan.
 • Een goede voorlichting over gebruik van alcohol, drugs en energiedrankjes

Cultuur

 • Elke kern een lokaal podium.
 • Voldoende oefenruimte voor muziekaal lokaal talent.
 • Scholen moeten ondersteund worden bij het  aanbieden van een cultureel programma
 • Swanla in Zevenhuizen als regionaal theater met meer voorstellingen.
 • Voor een goed overzicht van alle culturele activiteiten moet er een cultuurkalender komen.
 • Terugkeer van muziekfestival voor jongeren in Zuidplas

Duurzaamheid

 • Gemeente geeft het goede voorbeeld qua duurzaamheid.
 • Gemeentelijk vastgoed voorzien van energiebesparende maatregelen
 • Elektrische voertuigen voor de gemeente zelf.
 • Het doorzetten van afvalscheiding 
 • Ondergrondse container geschikt maken voor het storten van 30 liter zakken 
 • Oplossing voor inzameling GFT bij Hoogbouw
 • Meer inzet op glas, GFT en papier uit het restafval door informatie
 • Stimuleer en ondersteun bedrijven om over te gaan op energiebesparende mogelijkheden.
 • Bedrijven die vertrekken een schoon grond verklaring laten overleggen
 • Geen proefboringen naar schaliegas in de gemeente zuidplas
 • Breng de risico’s van het gebruik van aardwarmte in kaart.
 • Geen extra vluchten en niet over de dorpen vliegen naar Rotterdam The Hague Airport

Sport

 • Maak de mogelijkheid tot snuffelstage tot sport breder zoals sport paspoort 
 • Zorg voor goede bereikbaarheid van sportaccommodaties, waarbij de fiets voorop staat.
 • Promoot het gebruik van de fiets naar sportvelden om parkeerproblemen te voorkomen.
 • Zorg voor genoeg kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelattributen in iedere wijk.
 • Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen. Schoolzwemmen terug!
 • Goede voorzieningen om voor ouderen het sporten zoals bejaardengymnastiek te garanderen.

Werk

 • Bedrijven in Zuidplas blijven aansporen mensen met een beperking aan te nemen.
 • Bedrijven in Zuidplas die dit doen bij aanbestedingen van de gemeente eerder de opdracht te gunnen, daar waar juridisch mogelijk.
 • Meer en duidelijk invulling te geven aan maatschappelijk investeringsfonds
 • Bij tewerkstelling in het kader van de tegenprestatie in de bijstand mogen geen betaalde banen worden verdrongen.
 • Een banenmarkt te organiseren waar werkgevers uit de gemeente en regio zich kunnen presenteren.
 • Zo zuinig mogelijk omgaan met Promen, mensen die niet in een bedrijf mee kunnen komen verdienen een beschutte werkplek. 
 • Indien mensen misbruik willen melden over verdringing of te veel werk bij werken bij een uitkering moet hiervoor een gemeentelijk meldpunt zijn

Armoede

 • Handhaving van de Rotterdampas in Zuidplas  en uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden
 • Schuldhulpverlening terug naar de Gemeente om zo commerciële uitbuiting te voorkomen.
 • Streng toezien dat schuldhulpverlening binnen gestelde periode blijft.
 • Een sociaal kwijtscheldingsbeleid 
 • Blijvende aandacht voor kinderarmoede.
 • Actief beleid om stille armoede op te sporen

Ondernemen

 • Bedrijventerreinen alleen ontwikkelen wanneer er sprake is van echte vraag.
 • Steunen van het MKB in Zuidplas door kleine aanbestedingen lokaal uit te zetten. 
 • Ter ondersteuning van het MKB hanteert de gemeente een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
 • Actief stimuleringsbeleid van het groener worden van bestaande bedrijven.
 • Tuinbouwbedrijven groener en innovatiever maken.
 • Nieuwe tuinbouwbedrijven bij voorkeur op grond in bezit van de gemeente.
 • Samen met bedrijven die uitbreidingsplannen hebben kijken hoe dit als gemeente ondersteund kan worden.
 • Voor Zevenhuizen en Nieuwerkerk moet goed gekeken worden supermarkten buiten de centrumgebieden kunnen worden geplaatst

Voorzieningen

 • De komst van een lokaal loket burgerzaken in alle dorpen. Elk met een vaste dag in de week.
 • Actief beleid om bedrijven aan te sporen niet te vertrekken uit de dorpen en de dorpen aantrekkelijk te houden.
 • Ontmoetingsplekken voor jong en oud. Een multifunctioneel buurthuis. Dit kan bijvoorbeeld in een brede school.
 • Behoud van basisvoorzieningen zoals arts, fysiotherapeut en apotheek etc. in de dorpen
 • Het ontwikkelen van natuurspeelplaatsen voor kinderen tot 12 jaar

Dierenwelzijn

 • Blijven inzetten op een diervriendelijke gemeente
 • Plezierjacht verbieden
 • Sluiting van nertsenfokkerij in onze gemeente
 • Uitvoeren van de beslispunten uit de Dierenwelzijnsnota zoals behoud hertenkamp

Onderwijs

 • Het goede beleid van terugbrengen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters voortzetten en met bedrijven streven naar werkplekken en stageplekken
 • Als gemeente het goede voorbeeld geven door zelf op VMBO niveau deze stage en werkplekken te creëren.
 • Met scholen kijken waar men als gemeente kan samenwerken om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
 • Analfabetisme oplossen
 • Veilige verkeerssituaties verzorgen rond scholen.
 • Uitbreiden van voortgezet onderwijs in Zuidpas, volwaardige bovenbouw HAVO en VWO in Nieuwerkerk en eventuele dependance VMBO basis/kader faciliteren

Grond & Wonen

 • Geen megalomane woningbouw in de polder van Zuidplas.
 • Geen vijfde dorp in Zuidplas.
 • Bouw alleen op grond dat in bezit is van Zuidplas.
 • Bouwen alleen aan de bestaande dorpen.
 • Bij nieuwe bouwplannen bouwen naar behoefte voor de plaatselijke bevolking.
 • Ga na of men tijdelijk, de gronden in bezit van Zuidplas een andere functie, landbouw of recreatiegroen kunnen krijgen.
 • Ga na of men tijdelijk, grond in bezit van Zuidplas kan verhuren aan particulieren voor bijvoorbeeld volkstuinen.
 • Geen woningbouw tussen Nieuwerkerk en Capelle,
 • Geen bouw in gebiedsmonumenten zoals Rottedijk, Hitland, Eendragtspolder en aan de Zevenhuizenplas.
 • Gedegen archeologisch onderzoek bij bouwplannen en andere grondverstoringen 
 • De SP is voorstander van een lokale monumentenlijst.
 • De SP blijft van mening dat er gekeken moet blijven worden of er een mogelijkheid is tot het legaliseren van wonen in een recreatiewoning.
 • Alle bouwplannen moeten minimaal 30% sociale woningen hebben.
 • Terugdraaien bid bij de provincie voor een vijfde dorp
 • Instellen van een groenloket voor alle groene vragen.

Veiligheid

 • Vast cameratoezicht rond winkelcentra en op het treinstation. Mobiel cameratoezicht beperken tot plaatsen waar overlast is.
 • Voor het gebruik van drones in bewoond gebied moet men toestemming van de gemeente vragen.
 • Blijf jongerenoverlast tegengaan door actief bikers en jongerenwerkers met jongeren aan de slag te gaan
 • Wijkagent meer zichtbaar in de wijken.
 • Aanpak van ergernissen als parkeeroverlast, en kleine milieudelicten zoals afvaldumping.
 • Zorg blijven dragen voor goede aanrijtijden van de brandweer. Men moet ernaar streven zo min mogelijk buiten dienst te staan.
 • In gesprek blijven met hulpdiensten teneinde de aanrijtijden optimaal te houden.
 • Terugdringen van discriminatie en racisme. Iedereen verdient een plaats in onze gemeente.

Verkiezingsprogramma 2018

Voorwoord

Nu na bijna 4 jaar met de SP in de coalitie kunnen . Elk, door dit college gestarte, nieuwe woningbouwproject zoals de Nieuwe Venen, Zevenhuizen-Zuid en de Brinkhorst heeft minimaal 30% sociale woningbouw. De verkoop van de hoogbouwflats in Nieuwerkerk aan den IJssel is door de wethouder voorkomen. Toch is dit nog lang niet genoeg. In de komende jaren zal gemeente Zuidplas meer aandacht moeten hebben om mensen met een smalle beurs van goede woonruimte te voorzien

Er is meer aandacht voor openbaar vervoer. 1 buslijn is er al bij. Er is vanuit de provincie meer geld beschikbaar gesteld om dit probleem aan te pakken. Het is zaak hierop aan te haken. Ook blijft de SP waken over het NS station in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier heeft ProRail toezeggingen gedaan omtrent extra oplaadpunten voor de O.V. chipkaart en betere reizigersinformatie aan de Zuidplaszijde. Met een motie schuldhulpverlening heeft de SP een aanzet gegeven tot meer hulp aan de voorkant en zodoende proberen mensen uit deze ellende te houden. Ook het bestrijden van kinderarmoede staat hoog op de agenda van de SP. Als eerste in 2015 waarbij €25.000 werd vrijgemaakt om de kinderarmoede in Zuidplas enigszins te verlichten. Verder word er op aandringen van de SP gebruik gemaakt van gelden vanuit het rijk.

Aandacht voor groen en Natuur blijft. Of het nu ongebreidelde kap op Hitland of het behouden van het open landschappelijke karakter van onze polders is, de SP heeft oog voor deze mooie stukken Zuidplas. Megalomane bouwplannen zullen wat betreft de SP niet plaatsvinden. Bouwen naar behoefte oké. Wij steken onze energie liever in bouwen naar behoefte van de lokale bevolking. Waar is werkelijk vraag naar. Op dit moment is er veel behoefte naar betaalbare woningen en levensloopbestendige woningen. Veel jongeren vertrekken nu uit de gemeente Zuidplas omdat betaalbare woningen bijna niet beschikbaar zijn. Zuidplas vergrijst daardoor langzaam.

Is het werk voor de SP nu klaar. Natuurlijk niet. Dat is nooit klaar. In de politiek van Nederland zijn altijd weer nieuwe uitdagingen. De veranderingen van wetten en regels zal altijd blijven doorgaan. Vaak betekent dat dit door lokale overheden uitgevoerd moeten worden. Het is zaak te zorgen dat deze niet ten koste gaat van onze inwoners. Zaak dus om de SP als waakhond van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit een vinger aan de pols te laten houden. Dus stem lokaal sociaal. Stem SP

Jan Baas, Fractievoorzitter SP Zuidplas

 

Zorg

Een beschaafd en sociaal land kenmerkt zich door de zorg die de bewoners elkaar geven. Die zorg moet voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor deze ‘fatsoenlijke en beschaafde’ zorg in de vorm van de wet WMO maar ook AWBZ en Jeugdzorg. Een spin in het web dus. Nog steeds minder geld, nog steeds meer taken dus nu zijn de juiste keuzes dubbel belangrijk!

Zorg is geen gunst maar een recht. Dit recht kan alleen maar goed vorm krijgen als er voldoende handen aan het bed en tafel komen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op gemeentelijk niveau. De toegang is nu bij het sociaal team en ook op welzijnsgebied en mantelzorg ondersteuning is veel bereikt. Maar er zijn ook nog zorgen, hoe kan het nog minder bureaucratisch voor de inwoner? En wat als er een inwoners buiten zorg komt te zitten door de spreekwoordelijke paarse krokodil? tijd voor een zorgbemiddelaar die mensen die vastlopen helpen als onafhankelijk maatje!

Samen er voor elkaar zijn. Jong en oud, hier en elders geboren, ziek en gezond, rijk en arm. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft het recht om plezierig te wonen in Zuidplas en het nu en later naar zijn zin te hebben. We zorgen voor elkaar als dat nodig is en geven iedereen ook de ruimte en gelegenheid om het naar zijn of haar zin te hebben. Maak daarom de wijk levensloopbestendig!

Onze voorstellen :

 • Het geld moet gebruikt worden waar het voor bedoeld is, dus voor goede zorg, fatsoenlijk inkomen, een goede rechtspositie voor de thuiszorgmedewerkers en een goede opleiding voor deze medewerkers.
 • Een thuiszorgorganisatie op gemeentelijk niveau zonder commerciële inslag zou dit kunnen uitvoeren. Wildgroei aan kleine bedrijfjes moet stoppen
 • Naast thuiszorgmedewerkers zijn mantelzorgers onmisbaar. Deze mantelzorgers moeten goed ondersteund worden. Om uitval en burn-out van de mantelzorger te voorkomenmoet het steunpunt mantelzorg uitbreiden met een goed gevulde inval mantelzorgers poule.
 • Lukt de zorg niet meer met de mantelzorg, dan hoeft de zorgvragende niet lang te wachten op andere zorg; men is immers al bekend bij de thuiszorgorganisatie. De SP wil dat de gemeente zo goed mogelijk deze zorg blijft bieden en ook goed een vangnet maakt als het mis dreigt te gaan.
 • We moeten ervoor waken te complexe zorgvragen bij de mantelzorg te leggen.
 • Andersom moeten te “lichte” vragen niet bij de thuiszorg terecht komen. Een vrijwilligersorganisatie op wijkniveau kan deze vragen oplossen.
 • Mantelzorgers kunnen ook hier aanvullende taken hebben. Het verzorgingshuis staat midden in de samenleving, oude bekenden komen op bezoek Ook basisscholen en peuterspeelzalen brengen af en toe een bezoek.
 • Oud betekent niet dat je opgeborgen moet worden in een andere stad maar dat je een onderdeel van je woonplaatsblijft.
 • De gemeentelijke thuiszorg kan dan indiceren of er toch tijdelijke hulp nodig is en kan dat regelen. Alleen langdurige hulp bieden levertdan schrijnende gevallen op van mensen die kort hulp nodig hebben. Meer aandacht voor kortdurende hulp die op zeer korte termijn ingezet kan worden.
 • Verpleeghuizen gaan van AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) naar zorgverzekeraars. De gemeente moet een proactief beleid voeren om ervoor te waken dat winstgevendheid van de zorgverzekeraar nooit komt voor goede zorg!
 • Gemeente moet ervoor waken dat een aanvraaggeen bureaucratische rompslomp wordt! Geen eindeloos papieren invullen bij 10 instanties, dat is geldverspilling en tijdverspilling.
 • De gemeente moet erop toezien dat er geen contacten of contracten zijn met instellingen die hogesalarissen en bonussen geven.
 • een gezin/ een hulpverlener moet centraal blijven staan
 • De SP is er voorstander van dat de wijk toekomstbestendig wordt voor alle leeftijden, maak zorgvoorzieningen in de buurt, niet centraal. Zorg voor levensloopbestendige buurten/wijken.
 • Moerdregt in Moordrecht is gesloten omdat het niet van deze tijd is, echter nu wonen er ouderen van elders omdat hun complexen worden gerenoveerd. Dit kan ook met Moerdregt, dit moet opgeknapt worden en weer voor Moordrechtse ouderen gebruikt worden!

Jeugdzorg

Foto: Andre Muller
De afgelopen jaren waren de termen transitie en transformatie één van de meest gebruikte ambtelijke woorden, maar terugkijkend is de jeugdzorg van rijk en provincie over de schutting gegooid. Met veel minder budget en meer kinderen die zorg nodig hebben zijn er tekorten van miljoenen.

Afgelopen jaar koos Zuidplas voor eerst zorg en dan geld en hierdoor viel er niemand tussen wal en schip. Ook was Zuidplas de enige gemeente in de regio die PGB aanvraag als vrije keuze heeft. Zuidplas nam ook een jeugdpreventieplan aan waarbij geld aan de voorkant wordt geïnvesteerd. Zuidplas moet de leiding nemen naar het rijk dat er te weinig geld is. Zorg dat er genoeg geld is, De SP vindt dat de gezondheid van jongeren- lichamelijk en geestelijk- heel belangrijk is en dat er NOOIT door te weinig geld geen zorg gegeven kan worden.

De regionale samenwerking is goed, maar jammer dat gemeenten niet kozen voor een solidaire regeling voor de zwaarste zorgvormen. De inkoop mag regionaal maar daar waar lokaal kan mag het ook lokaal worden ingekocht.

Het sociaal team doet goed werk en doordat ze zelf allemaal goed opgeleide zorgverleners zijn kan men zorg geven indien nodig. De samenwerking met onderwijs via een schakelpersoon en met de leerplichtambtenaar heeft zijn vruchten afgeworpen maar kan beter! Hoe beter de triage hoe sneller zorg kan gegeven worden. Maak de administratie kort en bondig voor zowel zorgaanbieders als zorggevers.

Onze voorstellen :

 • Eerst zorg aan het kind en dan pas het geld regelen, hou het een open einde regeling
 • Sociaal team blijft in contact met zorgverleners, onderwijs, ouders en leerplichtambtenaar via het 1gezin 1 plan en 1 regisseur
 • Blijf het jeugdpreventieplan voortzetten en intensiveer anti pest programma’s
 • Gooi alle administratieve ballast van boord, maar waak voor privacy van kind en ouders
 • Blijf voldoende geld investeren in VT, (Veilig Thuis) maak het geen sluitpost begroting
 • Zuidplas blijft inzetten op regionale solidariteit op de duurste zorg.
 • Geen contracten met organisaties waarbij bestuurders meer dan de norm uit de Wet Normering Topinkomens verdienen
 • Onder geen beding mogen er wachtlijsten ontstaan, indien zorgaanbieders dit wel laten gebeuren directe actie ondernemen
 • Rapportage eens per kwartaal aan de gemeenteraad in begrijpelijke taal

Democratie

Foto: Andre Muller
Inwoners blijven ook na de verkiezingen betrokken bij de voor hun buurt, wijk of dorp gevoelige onderwerpen. Of het nu gaat om bouwplannen in of om hun wijk,  het opknappen van hun buurt of verkeerssituaties om de hoek. Inspreekavonden zijn hiervoor een goede mogelijkheid om betrokken inwoners te betrekken en er samen iets moois er van te laten maken.  Deze manier van inspraak is de laatste jaren vaak gebruikt en heeft er voor gezorgd dat inwoners beter werden betrokken. Hierdoor werden de wensen en de problemen aan de voorkant zichtbaar en konden ze worden meegenomen in het proces.

Het regionaal samenwerken met buurtgemeentes krijgt steeds beter vorm. Samen optrekken om problemen die gemeentegrenzen overstijgen is een goede manier om de regionale samenwerking vorm te geven. Deze gemeenschappelijke regelingen hebben wel een keerzijde. De invloed van de raad kan beperkt worden zodat men minder invloed op de uitvoering heeft. We moeten er dus goed voor blijven waken dat de belangen van Zuidplas goed gewaarborgd zijn en dat de gemeenteraad van Zuidplas niet buitenspel wordt gezet.

De inspraak van inwoners ging verder dan inspraakavonden, de jongerenraad is een nieuw democratisch klankbord geworden. Het inwonerspanel geeft gemeenteraadsleden vaak een goed inzicht in wat inwoners willen. De SP wil dan ook meer inzet van dit soort middelen. Geef kinderen hun eigen inbreng, niet in een inwonerspanel maar gebruik de creativiteit van kinderen met hun goede, soms fantastische ideeën. Maak dus een kinderadviesgroep.

Onze voorstellen :

 • Doorgaan met Inspraakavonden voor inwoners bij veranderingen in hun wijk of buurt
 • Geplande inspraakavonden meer bekendheid geven.
 • Correctief referendum wanneer 10% van de volwassen inwoners van Zuidplas dat wil.
 • Het instellen van een onafhankelijke ombudsman.
 • Van de raadsvergaderingen een live tv uitzending maken via server van Notubiz.
 • Doorzetting inwonerspanel
 • Instellen kinderadviesraad

Openbaar vervoer

Foto: SP
Dankzij dit college is het OV (openbaar vervoer) in Zuidplas uitgebreid. Het Gouwepark heeft een busverbinding gekregen maar de dorpen in Zuidplas zijn, qua openbaar vervoer, onderling niet goed verbonden. Door groei van de dorpen zal de vraag naar openbaar vervoer alleen maar toenemen. Nu moet men vanaf Moerkapelle gebruik maken van bus en trein met overstap om bij bijvoorbeeld het gemeentehuis uit te kunnen komen. Dat is de SP een doorn in het oog.

Bij ProRail is door acties van de SP aangedrongen de service op het station Nieuwerkerk aan den IJssel te verbeteren. ProRail heeft hier gehoor aan gegeven. Verbeteringen aan het uiterlijk en betere reizigers informatie zullen op korte termijn verwezenlijkt worden. NSR (NS Reizigers) ziet echter niet de noodzaak tot meer kaartjesautomaten en ook daar gaat de SP blijvend aandacht aan schenken.

Onze voorstellen :

 • De busverbinding tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan laten sluiten op de bussen naar Moerkapelle en Moordrecht. Meer ritten voor Q-Liner 383 om zo dorpen onderling te verbinden
 • Minimaal twee oplaadpunten per dorp voor de Ov-chipkaart.
 • Geen bovengrondse metroverbinding vanuit Capelle door Hitland naar Nieuwerkerk.
 • Druk uitoefenen op de NS om buiten de spits de treinen om het kwartier te laten rijden richting Rotterdam en Gouda.
 • Onderzoek naar doortrekken van de metro van Nesselande via Zevenhuizen naar Bleizo, en aansluiten op de randstadrail. Maar ook andere alternatieven op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer in Zuidplas moeten worden onderzocht!
 • NSR (NS-reizigers) onder druk blijven zetten voor een kaartautomaat aan de Zuidplaskant bij het station en ProRail onder druk blijven zetten voor een beter station

Fiets of auto

Zuidplas kenmerkt zich door veel woon/werkverkeer. Dit gebeurt ten eerste met de auto maar fietsgebruik blijft achter bij de landelijke trend. De SP ziet dat graag veranderen. Waar men in vrije tijd vaak de fiets pakt  gaat men toch liever met de auto naar het werk. Dit vergt een cultuuromslag van de forenzen die op en neer reizen met de auto. De SP wil mensen niet hun auto uitjagen maar juist bewust maken dat de fiets een gezond en schoon alternatief kan zijn voor de auto.  Het college heeft een aantal sluiproutes weten weg te werken zoals het Zuideinde in Zevenhuizen en de Zuidelijke dwarsweg. Ook is er veel geïnvesteerd in wijken en hebben fietsers vaker voorrang. Ook voetgangers hebben recht op een veilig bewegen in het verkeer. Er moeten duidelijke oversteekplaatsen komen, maar voorkom schijnveiligheid. Vooral bij scholen, winkelgebieden en zorginstellingen zal men meer aandacht moeten hebben voor onveilige situaties. Deze moeten als eerste aangepakt worden.

Ondanks toezeggingen de verbreding van de A20 naar voren te halen staat dit voornemen voorlopig in de koelkast. Dit is een onwenselijke situatie. Slechte doorstroming van verkeer, vele ongelukken waardoor o.a. de hulpdiensten vanuit Zuidplas vaak moeten uitrukken en geluidsoverlast voor omwonenden. De SP pleit voor snelheid in dit proces. In dit hele proces zal het terugdringen van de geluidsoverlast voor omwonende meegenomen moeten worden. Liefst met natuurlijke middelen. De SP is voorstander van zowel een snelfietspad als een waterbus. Het zal de filedruk niet erg verminderen maar elke auto minder op de A20 is er 1!  

Onze voorstellen :

 • Aanpakken van sluipverkeer waar dat overlast geeft.
 • Fietsers aanmoedigen fietspaden te gebruiken waar dit mogelijk is.
 • Oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien van kattenogen en eenduidige inrichting.
 • Woonerven terug in de wijken.
 • Eenduidige voorrangsregels voor fietsers binnen de bebouwde kom
 • Een significante uitbreiding van fietsenrekken bij winkelcentra, sportcentra en het NS station en andere drukke plekken.
 • Oplaadpunten voor E-bikes
 • Betere handhaving van Kiss&Ride zones bij scholen.
 • Promoten van fietsgebruik naar school en sport
 • Fietspaden zoveel mogelijk bladvrij houden in de herfst.
 • Bij het plannen van nieuwe wijken en projectplannen fietspaden als volwaardige wegen zien. Fietspaden mogen nooit het sluitstuk zijn.
 • Constante monitoring fiets en voetpaden op onveilige situaties
 • Een meldpunt voor inwoners om ongewenste situaties aan te geven.
 • Onderhoud aan voetpaden welke breed genoeg zijn voor rolstoel, rollator en scootmobielgebruikers. Geen onderhoud aan voetpaden die dat niet zijn?
 • Goede en veilige trottoir op- en afritten voor rollators, rolstoelen en scootmobielen
 • Blijven doorzetten van de acties met de politie en veilig verkeer Nederland zoals bv fietsverlichtingscontroles
 • Blijven inzetten op de waterbus op Hollandse IJssel en snelfietspad Gouda - Rotterdam
 • De veerpont tussen Moordrecht en Gouderak blijft bestaan

Financien

Financieel heeft de gemeente Zuidplas het goed gedaan. Ieder jaar een sluitende begroting en zelfs geld in de algemene reserve gestopt. Maar de reden tot voorzichtigheid blijft bestaan, want er zijn nog wel wat risico’s . Door de onduidelijkheid over de cijfers en gebruik is bv de jeugdzorg een zorgenkindje. Door bezuinigingen zijn de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten niet toereikend. Ook is er, door de instroom van statushouders, een onevenredige druk ontstaan op de bijstand voorziening. Ondanks extra budget vanuit het rijk moet de gemeente Zuidplas hier ook zelf bijpassen. Het is dus zaak het rijk er van te overtuigen dat zij in deze ook hun verantwoording moet nemen en de rekening niet bij de gemeente neer moet leggen.

In 2022 vervalt het recht van gemeentes om bij nutsbedrijven precariorechten te heffen. Het gaat hier om een behoorlijk bedrag. Men zal de tussenliggende tijd goed moeten gebruiken om dit financieel gat, wat zal ontstaan, op te vullen. Daarmee hoort ook een onderzoek naar mogelijkheden tot afschaffing van de hondenbelasting. Deze ouderwetse belasting wordt nagenoeg niet gebruikt voor opruimen van hondenpoep maar voor de algemene middelen.

Onze voorstellen :

 • Realistisch begroten en goede rapportage naar raad en inwoner
 • Reserves alleen aanspreken wanneer er echt noodzaak is.
 • Raadvoorstellen altijd met een begrotingsdekking
 • Een soepele kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor hen die bewezen hebben dit niet te kunnen betalen.
 • Toeristenbelasting op grote evenementen
 • Leges moeten kostendekkend zijn en niet winstgevend.
 • Invoering reclame belasting voor reclamemasten hoger dan 6 meter en reclame uitingen groter dan 30m2.
 • Alleen verhoging OZB wanneer er noodzaak voor is.
 • Onderzoek naar alternatief voor de ouderwetse hondenbelasting, en de inkomsten hiervan gebruiken voor extra voorzieningen voor hond en baas.

Jongeren

Zuidplas vergrijst langzaam maar gestaag. In de laatste jaren is het aantal ouderen doorgestegen terwijl het aantal jongeren afnam. Jongeren hebben recht op een plek in Zuidplas. Een veel gehoorde klacht was dat jongeren zich niet gehoord

Ook is de leeftijd voor deelnemers aan het bewonerspanel verlaagd tot 16 jaar. Hierin kunnen jongeren hun stem laten horen. Ondanks deze maatregelen zijn er behoorlijk wat jongeren die zich niet gehoord voelen. Zij willen een eigen plek om te hangen zonder daar weggejaagd te worden. En een mogelijkheid om uit te gaan in Zuidplas. Dit geld vooral voor de groep onder 18 jaar.

De overlast van jongeren wat o.i. een heel subjectieve beleving is, is de laatste jaren behoorlijk teruggelopen. Dit is ten dele toe te schrijven aan de preventieve inzet van Boa`s en de jongerenwerkers. Ook zijn gewoontes onder jongeren verandert. Door het gebruik van smartphones spreek men makkelijker direct af. De SP is voorstander van meer preventie en minder repressie. De SP wil daarom een extra handhaver en een extra jongerenwerker op straat om zo het contact niet te verliezen. Extreem wangedrag zal echter nooit worden getolereerd!

Onze voorstellen :

 • Boa`s, wijkagenten en jongerenwerkers actief met de jongeren in gesprek om overlast te voorkomen.
 • Ga met klagers over jongerenoverlast in gesprek om te kijken hoe men dit ziet
 • Verdien als jongere een hangplek.
 • Bekijk de mogelijkheid van een jeugdhonk/hangplaats in alle kernen.
 • Geef jongeren zeggenschap over te organiseren activiteiten.
 • Bij nieuwbouw meer oog voor goedkope jongerenwoningen.
 • Pak zuipketen aan. Op deze illegale drankgelegenheden is geen controle en dit kan leiden tot inname van grote hoeveelheden alcohol. Ook door jongeren onder de 18.
 • Een goede voorlichting over gebruik van alcohol, drugs en energiedranken voor jongeren tot 18 jaar.

Cultuur

De ontwikkeling van kunstzinnigheid moet gestimuleerd worden. Een vrije uiting van kunst, dans, muziek of  toneel is onontbeerlijk in de hedendaagse digitale samenleving.

Onze voorstellen :

Elke kern een lokaal podium.

Voldoende oefenruimte voor muziekaal lokaal talent.

Scholen moeten ondersteund worden bij het  aanbieden van een cultureel programma

Swanla in Zevenhuizen als regionaal theater met meer voorstellingen.

Voor een goed overzicht van alle culturele activiteiten moet er een cultuurkalender komen.

Terugkeer van muziekfestival voor jongeren in Zuidplas zoals in het verleden greppelpop dat was

Duurzaamheid

Ondanks een grote inzet is het Zuidplas niet gelukt om genoeg te stijgen op de duurzaamheidsladder. Dat betekent niet dat we stilgezeten hebben maar er moet nog heel veel gebeuren. Op het gebied van afvalscheidingzijn we een voorbeeld voor de meeste gemeenten. Straatverlichting

Bij de, in de vorige college periode gestarte, nieuw­bouw­projecten worden inwoners geïnformeerd over de moge­lijkheden van duurzame energie. Bij later gestarte bouwprojecten gaat men al uit van gasloze wijken en zelfs energie neutraal bouwen. Duurzaamheid is een vast onderdeel van het beleid van Zuidplas geworden. Zuidplas geeft zelf het goede voorbeeld door het nieuw te bouwen gemeentehuis energieneutraal te bouwen, materialen te gebruiken die men kan hergebruiken en het gebouw zo te bouwen dat men er in de toekomst ook iets anders mee kan doen. Voor de SP blijft het streven één van de meest duurzame gemeentes van Nederland te worden.

Onze voorstellen :

 • Gemeente geeft het goede voorbeeld qua duurzaamheid. Gemeentelijk vastgoed voorzien van energiebesparende maatregelen en indien mogelijk ook elektrische voertuigen voor de gemeente zelf.
 • Het doorzetten van afvalscheiding en blijven kijken naar mogelijkheden dit uit te breiden
 • Ondergrondse container geschikt maken voor het storten van 30 liter zakken voor een lager tarief. Dit voor alleenstaande en mensen die door afvalscheiding steeds minder restafval overhouden.
 • Waar geen mogelijkheid is voor gft container de mogelijkheid onderzoeken hoe men toch gft afval kan aanbieden. Meer inzet op glas, GFT en papier uit het restafval door informatie
 • Stimuleer en ondersteun bedrijven om over te gaan op energiebesparende mogelijkheden.
 • Bedrijven die vertrekken een schoon grond verklaring laten overleggen of financiële afspraken maken over het opruimen van de vervuilde grond
 • Bedrijven moeten bij elk nieuw bestemmingsplan aantonen over de nieuwste best beschikbare technieken te beschikken om milieuoverlast tot een minimum te beperken.
 • Geen proefboringen naar schaliegas in de gemeente zuidplas,en ons hiertegen in regio en provincie verzetten. Zet ook de risico’s van het gebruik van aardwarmte in kaart.
 • Zuidplas moet blijven aandringen bij provincie, rijk en Rotterdam-The Hague airport, de advies aanvliegroutes langs de dorpen te volgen en niet over de dorpen te vliegen. Geen uitbreiding van het aantal vluchten, zowel voor zakelijke helikopters als voor commerciële lijnvluchten.

Sport

Sporten is gezond. Gezond voor lijf en geest. Voor jong en oud. Een teamsport leert je samenwerken met andere. Individuele sporters komen ook bij elkaar om hun kunsten aan een ander te tonen. Sport verbroederd. Iedereen moet kunnen sporten. Dit mag niet belemmert worden door afkomst, gebrek aan geld of welk excuus dan ook. Geef kinderen de mogelijkheid te snuffelen aan verschillende sporten en zo een keuzemogelijkheid te creëren. Iedereen moet dus kunnen sporten en moet ook in staat gesteld

Onze voorstellen :

 • Maak de mogelijkheid tot snuffelstage tot sport breder. Het sportpaspoort is hier een mooi voorbeeld van.
 • Zorg voor goede bereikbaarheid van sportaccommodaties, waarbij de fiets voorop staat.
 • Promoot het gebruik van de fiets naar sportvelden om parkeerproblemen te voorkomen.
 • Zorg voor genoeg kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelattributen in iedere wijk.
 • Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen. Voor wie er financiële drempels zijn moeten deze weggenomen worden.
 • Goede voorzieningen om voor ouderen het sporten zoals bejaardengymnastiekte garanderen.

Werk

Werk is de eerste stap naar zelfredzaamheid. Het geeft je een gevoel van eigenwaarde. Werken is niet allen geld verdienen. Het is ook een sociaal gebeuren. Ergens bij horen. Toch is het niet altijd mogelijk dat men hetzelfde werk als andere kan doen. Een beperking kan je belemmeren bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In dit geval moeten kijken naar wat wel kan. Ook kan men aanpassingen van de werkgever vragen. Door vaak eenvoudige aanpassingen kan iemand met een beperking een zijn. Door de participatiewet, door de SP ook wel eens de geraniumwet genoemd, vallen veel mensen met een beperking buiten de boot. Een bedrijven zijn huiverig iemand met een “vlekje” aan te nemen. Vaak bang voor het onbekende haken werkgevers toch af. Sommige werkgevers hebben goede ervaringen me werknemers die een beperking hebben. Deze werkgevers zijn een voorbeeld voor vele. Zij tonen aan dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om iemand aan te nemen.

Onze voorstellen :

 • Bedrijven in Zuidplas blijven aansporen mensen met een beperking aan te nemen.
 • Bedrijven in Zuidplas die dit doen bij aanbestedingen van de gemeente eerder de opdracht te gunnen, daar waar juridisch mogelijk.
 • Meer en duidelijk invulling te geven aan maatschappelijk investeringsfonds
 • Bij tewerkstelling in het kader van de tegenprestatie in de bijstand mogen geen betaalde banen worden verdrongen.
 • Een banenmarkt te organiseren waar werkgevers uit de gemeente en regio zich kunnen presenteren.
 • Zo zuinig mogelijk omgaan met Promen, mensen die niet in een bedrijf mee kunnen komen verdienen een beschutte werkplek.
 • Indien mensen misbruik willen melden over verdringing of te veel werk bij werken bij een uitkering moet hiervoor een gemeentelijk meldpunt zijn.

Armoedebestrijding

Ondanks het feit dat Zuidplas een rijke gemeente is leven ook hier mensen onder de armoedegrens. Dit zijn niet alleen mensen met een uitkering. Ook onder armoede voor. Door een motie kinderarmoede heeft de SP deze problematiek aangekaart. €25.000 is door het college vrijgemaakt om een eerste aanzet te maken met kinderarmoede te bestrijden.

Ook heeft men aanspraak gemaakt op budget van het rijk om kinderarmoede verder te bestrijden. Bij het sociaal team is nu een financieel deskundige. Voorkomen van schulden door meer aan de voorkant te acteren kan veel onwenselijke situaties voorkomen. Een kleine investering aan de voorkant kan ook grote kosten voorkomen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Gemeente moet ook stille armoede opsporen daar waar kan. Veel mensen durven niet uit schaamte hulp te vragen.

Onze voorstellen :

Handhaving van de Rotterdampas in Zuidplas  en uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden

Schuldhulpverlening terug naar de Gemeente om zo commerciële uitbuiting te voorkomen.

Streng toezien dat schuldhulpverlening binnen gestelde periode blijft.

Een sociaal kwijtscheldingsbeleid voor mensen die  kunnen aantonen het is HET niet erg onduidelijk? niet te kunnen betalen.

Blijvende aandacht voor kinderarmoede.

Actief beleid om stille armoede op te sporen

Ondernemen

Werkgevers in Zuidplas spelen een grote rol bij werkgelegenheid in Zuidplas. Veel lokale ondernemers hebben grote binding met hun gemeenschap. Een goede binding met de bedrijven in Zuidplas is onontbeerlijk. Het is dus zaak om als gemeente goede contacten te onderhouden met deze bedrijven. Een faciliterende gemeente is voor bedrijven een belangrijk punt. Het is zaak de regeldruk voor bedrijven niet te hoog te laten zijn.

 

Onze voorstellen :

 • Bedrijventerreinen alleen ontwikkelen wanneer er sprake is van echte vraag.
 • Detailhandel in principe alleen toestaan aan en in bestaande winkelcentra. Bij grotere ontwikkellocaties kan men hier van afwijken wanneer de vraaggroter is dan het aanbod.
 • Steunen van het MKB in Zuidplas door kleine aanbestedingen lokaal uit te zetten. Dit om lokale werkgelegenheid te ondersteunen.
 • Ter ondersteuning van het MKB hanteert de gemeente een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
 • Actief stimuleringsbeleid van het groener worden van bestaande bedrijven.
 • Tuinbouwbedrijven groener en innovatiever maken. Nieuwe tuinbouwbedrijven bij voorkeur op grond in bezit van de gemeente.
 • Samen met bedrijven die uitbreidingsplannen hebben kijken hoe dit als gemeente ondersteund kan worden.
 • Voor Zevenhuizen en Nieuwerkerk moet goed gekeken worden supermarkten buiten de centrumgebieden kunnen worden geplaatst

Voorzieningen in de dorpen

Alle inwoners hebben recht op goede voorzieningen in hun dorp. Helaas heeft de gemeente geen invloed op bedrijven. Particuliere zwembaden of pinautomaten vallen buiten de invloed van een gemeente. De gemeente kan wel situaties creëren waardoor het voor bedrijven interessant wordt zich te vestigen in een gemeente. Goede bereikbaarheid is daar een voorbeeld van.De SP is voor een basisloket burgerzaken in elk dorp. Deze kan op een vaste dag open zijn zodat niet iedereen naar het gemeentehuis in Nieuwerkerk hoeft. De verplaatsing van de bibliotheek naar de Batavier betekende het behoud van dit pand en het behoud van de bibliotheek. Voor de SP is een bibliotheek een voorziening die belangrijk is.

Onze voorstellen :

 • De komst van een lokaal loket burgerzaken in alle dorpen. Elk met een vaste dag in de week.
 • Actief beleid om bedrijven aan te sporen niet te vertrekken uit de dorpen en de dorpen aantrekkelijk te houden.
 • Ontmoetingsplekken voor jong en oud. Een multifunctioneel buurthuis. Dit kan bijvoorbeeld in een brede school.
 • Behoud van basisvoorzieningen zoals arts, fysiotherapeut en apotheek etc. in de dorpen
 • Het ontwikkelen van natuurspeelplaatsen voor kinderen tot 12 jaar

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is voor de SP een onderdeel van gemeentelijk beleid. Er is dit jaar een nieuwe dierenwelzijnsnota aangenomen in de gemeenteraad.  Hierin staan richtlijnen waarlangs de gemeente beleid voert op dit gebied. Dieren in onze gemeente verdienen de aandacht van onze gemeente. Zwanendriften is een goed voorbeeld van hoe men niet met dieren omgaat. Deze vorm van dierenmishandeling is gelukkig al verboden. We leven in een landelijke omgeving waar mens en dier een plek moeten hebben. Waar dit botst moeten regels komen om de belangen van beiden te waarborgen. Dieren zelf kunnen dit niet doen. Wij als mens moeten borg staan zodat de dieren niet het slachtoffer worden van ondoordachte daden van de mens, waardoor zij het onderspit delven.

Onze voorstellen :

 • Blijven inzetten op diervriendelijke gemeente
 • Plezierjacht verbieden
 • Sluiting van nertsenfokkerij in onze gemeente
 • Uitvoeren van de beslispunten uit de Dierenwelzijnsnota

Grond en Wonen

Foto: André Muller
Zuidplas is opgericht als groeigemeente. Voorheen lagen er plannen voor de bouw van 30.000 huizen tot 2030. Deze megalomane plannen zijn niet doorgegaan omdat men door de crisis van de afgelopen jaren niet durfde te bouwen. De bouwmarkt trekt nu weer aan en de afgelopen paar jaar heeft Zuidplas lef getoond toch te bouwen. Hierbij werd de voor de SP belangrijke 30% sociale woningbouw als uitgangspunt aangehouden. De opgave die er nu ligt is 7.000 woningen aan de dorpen tot 2030. Voor de SP is deze 7.000 woningen inclusief de reeds gebouwde en geplande nieuwe wijken in Moordrecht en Zevenhuizen. Deze plannen aan de dorpen zijn voor de SP voldoende. De SP is voor bouwen aan de bestaande kernen. De polder volbouwen met een vijfde dorp is voor de SP geen optie. Dit zal, in de ogen van de SP, het landelijke karakter van Zuidplas onherstelbaar aantasten.Wij steken liever de energie in bouwen naar behoefte van de plaatselijke bevolking. Onze inzet in deze is vooral het bouwen van woningen waar werkelijk behoefte aan is. De SP wil dat het bid met de plannen voor een vijfde dorp wordt teruggetrokken bij de provincie. Sociale woningbouw is in Zuidplas en met name Nieuwerkerk altijd een ondergeschoven kindje geweest. Vooral bouwen in het duurdere segment en de verkoop van sociale woningen door het noodlijdende Vestia heeft er voor gezorgd dat er nu een schreeuwend tekort aan goedkopere woningen is. Veel jongeren vertrekken hierdoor naar buurtgemeentes voor een betaalbare woning. Een langzame vergrijzing van Zuidplas is het gevolg. Ook is er steeds meer vraag naar levensbestendige polder. Dat er gebouwd moet worden begrijpt de SP zeker. Doe dit dan in ieder geval op eigen grond en ga niet in zee met projectontwikkelaars die alleen maar uit winstbejag handelen.

Onze voorstellen :

 • Geen megalomane woningbouw in de polder van Zuidplas. Geen vijfde dorp in Zuidplas.
 • Bouw alleen op grond dat in bezit is van Zuidplas.
 • Bouwen alleen aan de bestaande dorpen.
 • Bij nieuwe bouwplannen bouwen naar behoefte voor de plaatselijke bevolking. Waar is in de dorpen echt vraag naar. Dit verwoorden in een nieuwe woonvisie.
 • Ga na of men tijdelijk, de gronden in bezit van Zuidplas een andere functie, bijvoorbeeld landbouw, kunnen krijgen.
 • Ga na of men tijdelijk, grond in bezit van Zuidplas kan verhuren aan particulieren voor bijvoorbeeld volkstuinen.
 • Groen is groen en blijft groen. Geen woningbouw tussen Nieuwerkerk en Capelle, en gebiedsmonumenten zoals Rottedijk, Hitland, Eendragtspolder en aan de Zevenhuizenplas.
 • Bij een ruimte voor ruimte regeling bouwen op de plaats van het te verwijderende object en niet op een alternatieve plaats.
 • Gedegen archeologisch onderzoek bij bouwplannen en andere grondverstoringen zoals bijvoorbeeld dijkverzwaringen.
 • De SP is voorstander van een lokale monumentenlijst.
 • De SP blijft van mening dat er gekeken moet blijven worden of er een mogelijkheid is tot het legaliseren van wonen in een recreatiewoning.
 • Alle bouwplannen moeten minimaal 30% sociale woningen hebben.
 • Terugdraaien bid bij de provincie voor een vijfde dorp
 • Instellen van een groenloket, dat is een centraal punt waar alle vragen over de subsidieregelingen voor natuurbeheer gesteld en beantwoord kunnen worden

Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs, gratis basisonderwijs en passend voortgezet onderwijs. Brede scholen hebben bij de SP een voorkeur. Een gebouw met meerdere functies zoals bijvoorbeeld kinderopvang, BSO, bibliotheek.

Ook het onderwijs aan volwassenen met bv een taalachterstand of analfabeten is een belangrijk item. Deze groep mensen kan door deze problematiek een achterstand op de arbeidsmarkt oplopen. Door taallessen aan deze volwassenen kan dit opgelost worden.

In het voortgezet onderwijs heeft vooral het VMBO te maken met vroegtijdige schoolverlaters. Deze moeten vroegtijdig opgevangen worden passend alternatief geboden worden. Leer/werkplekken zijn hier een mogelijkheid om deze jongeren weer op het goede spoor te zetten. Het is dus zaak om als gemeente goede contacten te onderhouden met bedrijven in de regio teneinde deze leer/werkplekken te realiseren.

Onze voorstellen :

 • Het goede beleid van terugbrengen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters voortzetten en met bedrijven streven naar werkplekken en stageplekken
 • Als gemeente het goede voorbeeld geven door zelf op VMBO niveau deze stage en werkplekken te creëren.
 • Met scholen kijken waar men als gemeente kan samenwerken om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.
 • Analfabetisme te bestrijden.
 • Veilige verkeerssituaties te verzorgen rond scholen.
 • Uitbreiden van voortgezet onderwijs in Zuidpas, volwaardige bovenbouw HAVO en VWO in Nieuwerkerk en eventuele dependance VMBO basis/kader faciliteren

veiligheid

Foto: SP
Jezelf veilig voelen in je woonomgeving draagt bij tot het woonplezier van onze inwoners. In Zuidplas zien we al jaren een dalende tendens wat betreft criminaliteit. Dit draagt bij tot een beter gevoel in de wijken en op straat. Dit is geen rede tot stilzitten. Dit zou achteruitgang betekenen. De laatste jaren is buurtpreventie een manier om inwoners te informeren op veiligheidsaspecten rond en op de hoogte te houden en in te schakelen bij bv vermissingen of getuigen bij een misdrijf. Het verdwijnen van het politiebureau in Nieuwerkerk is voor de SP een slechte zaak. Langere aanrijtijden kunnen hier het gevolg van zijn. De SP pleit voor de terugkeer van een politiebureau. Steeds meer mensen met kennis van reanimatie sluiten zich aan bij Hartveilig. De groep vrijwilligers kan vroegtijdigingezet worden bij hartfalen gemeld bij 112 totdat professionele hulpverleners ter plaatse zijn.

Onze voorstellen :

 • Vast cameratoezicht rond winkelcentra en op het treinstation. Mobiel cameratoezicht beperken tot plaatsen waar overlast is.
 • Voor het gebruik van drones in bewoond gebied moet men toestemming van de gemeente vragen.
 • Blijf jongerenoverlast tegengaan door actief bikers en jongerenwerkers met jongeren aan de slag
 • Wijkagent meer zichtbaar in de wijken.
 • Aanpak van ergenissen als parkeeroverlast, en kleine milieudelicten zoals afvaldumping.
 • Zorg blijven dragen voor goede aanrijtijden van de brandweer. Men moet ernaar streven zo min mogelijk buiten dienst te staan.
 • In gesprek blijven met hulpdiensten teneinde de aanrijtijden optimaal te houden.
 • Terugdringen van discriminatie en racisme. Iedereen verdient een plaats in onze gemeente.

Doe mee

Meedoen met de SP? Dat kan op allerlei manieren dus neem snel contact op met de afdeling via zuidplas@sp.nl


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website