h
Verkiezingen 2022

Natuur en dierenwelzijn

Natuur, milleu en dierenwelzijn in Zuidplas.

  • Wij willen geen megastallen en/of legbatterijen in de Zuidplas.
  • Minder bomenkap, en waar bomen moeten verdwijnen, moeten we kiezen voor verplaatsing of vervanging door flinke exemplaren.
  • Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en toegankelijk worden via fiets- en wandelpaden, maar wel zonder dat deze een negatieve invloed hebben op de aanwezige natuurgebieden.
  • De SP is tegen de plezierjacht. De vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten kan wat de SP betreft tot nul beperkt worden.
  • Bepaalde weides in bijv. de Hitlandpolders, zouden een beschermde status moeten krijgen.
  • Binnen Zuidplas streven wij naar een beter evenwicht tussen natuur, wonen, recreatie en landbouw.
  • Natuurinclusief bouwen, waarbij we de flora en fauna de gelegenheid geven om ook in een versteende omgeving met ons samen te leven.
  • Goede fietspaden tussen de kernen. Snelfiets paden zijn prima, maar dan niet door dorpskernen, recreatiegebieden of over rustieke wegen.

 

Benieuwd naar onze verdere standpunten? Lees dan onderstaand programma. 

Natuur

De natuur in Zuidplas staat onder druk. Het aantal soorten dieren en planten neemt snel af (biodiversiteitsverlies). Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Groen in en om de dorpen is cruciaal voor de leefbaarheid. 

Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en toegankelijk worden via fiets- en wandelpaden, maar wel zonder dat deze een negatieve invloed hebben op de aanwezige natuurgebieden.

Binnen Zuidplas streven wij naar een beter evenwicht tussen natuur, wonen, recreatie en landbouw. Natuurvriendelijk maaibeleid zodat de bloemen en planten zich op natuurlijke wijze kunnen uitzaaien en/of vermeerderen. Minder bomenkap, en waar bomen moeten verdwijnen, moeten we kiezen voor verplaatsing of vervanging door flinke exemplaren.

Natuurinclusief bouwen, waarbij we de flora en fauna de gelegenheid geven om ook in een versteende omgeving met ons samen te leven.

Natuurlijke oevers in de singels in de woonwijken en waar mogelijk de natuur de ruimte geven. Plant inheemse bomen en struiken, die kunnen groeien in onze natte bodem. Plant en/of zaai inheemse planten en bloemen in bermen. Maak van braakliggende terreinen bloemenweides en/of  plukweides.

Zuidplas is in 2021 uitgeroepen als Bijvriendelijkste gemeente. Laten we dat zo houden!

Blijf in overleg met en luister naar adviezen van (lokale) natuurorganisaties. De recreatieschappen zullen moeten zorgen voor een evenwicht tussen natuur, cultuur en recreatie.

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde kan grote gevolgen hebben voor Zuidplas, omdat het voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Er zijn twee mogelijkheden: voorkomen of aanpassen.

Voorkomen kunnen we niet alleen, maar de SP wil wel bijdragen aan stabilisering van het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen en de uitstoot van broeikasgassen in industrie en landbouw te verminderen. Wij willen dat de gemeente hierbij het goede voorbeeld geeft: inzetten op zuinige/elektrische auto’s, stimuleren van het gebruik en het verbeteren van het openbaar vervoer en gebruik van de fiets. Denk hierbij vooral aan het openbaar vervoer en goede fietspaden tussen de kernen. Iets waar de SP zich al jaren voor inspant. Snelfiets paden zijn prima, maar dan niet door dorpskernen, recreatiegebieden of over rustieke wegen.

Aanpassen zit in de sfeer van het overstromingsbestendig maken van de laagst gelegen gebieden van Nederland en het klaar hebben liggen van vluchtroutes en –plekken. Zeker voor de gemeente met het laagste punt van Nederland, een uiterst belangrijk aandachtspunt.

Dierenwelzijn

Het overtreden van (welzijns-)regels voor dieren en dierenmishandeling dient harder te worden bestraft, in het uiterste geval door een verbod op het houden van dieren. 

Wij willen geen megastallen en/of legbatterijen in de Zuidplas.

Bepaalde weides in bijv. de Hitlandpolders, zouden een beschermde status moeten krijgen. Een natuurlijker en vogelvriendelijker weide/maai beheer moet vooral de weidevogels, zoals Grutto en Kievit, een veilige broedplek bezorgen. Uiteraard in overleg met de agrariërs die vaak via de landelijke overheid compensatie kunnen krijgen voor mindere inkomsten.

De SP geeft de voorkeur aan beheer door natuurlijk evenwicht boven beheer door jacht. De SP is tegen de plezierjacht en de vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten kan wat de SP betreft tot nul beperkt worden. Alleen in geval van ernstige en wetenschappelijk onderbouwde gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote landbouwschade, die niet op diervriendelijke wijze bestreden kan worden, kan jacht in overweging genomen worden. Daarbij moet de uitoefening door professionals in overheidsdienst of onder direct overheidstoezicht plaatsvinden. Ook in de Zuidplas wordt op verschillende locaties gejaagd. Jacht op (vermeende) landbouwschade waarbij op ganzen en houtduiven en zwanen wordt geschoten. Bij de jacht op houtduiven worden ook regelmatig holenduiven, een beschermde diersoort, het slachtoffer. 

Door het ontbreken van een dierenasiel/opvangcemtrum en -ambulance in onze gemeente, zullen we deze uit de omliggende gemeentes financieel moeten blijven ondersteunen.

U bent hier